معرفی فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی

فصلنامه علمی پژوهشی علوم و مهندسی خوردگی با مجوز شماره 90/3/11/1004 مورخ 1390/1/10 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توسط انجمن خوردگی ایران به چاپ می‌رسد. این فصلنامه با هدف انتشار نتایج جدیدترین تحقیقات و پژوهشهای انجام‌شده در زمینه علم و مهندسی خوردگی فلزات منتشر می‌شود.

فصلنامه علمی پژوهشی علوم و مهندسی خوردگی همواره از دریافت مقالات اساتید، صاحبنظران و دانشجویان استقبال كرده و به ارتقاء سطح دانش و فناوری مهندسی خوردگی در كشور می‌اندیشد.

آخرین شماره‌

فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره پیاپی 22، زمستان 1395

فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره پیاپی 22، زمستان 1395

فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره 12 (پیاپی 22ـ سال ششم)، زمستان 1395، 2251-6417:ISSN، منتشر شد. این نشریه با مجوز 90/3/11/1004 مورخ 1390/01/10 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با درجه علمی ـ پژوهشی و مجوز شماره ثبت 93/5923 مورخ 1393/03/13 از وزارت...

ادامه مطلب...
همه مقالات منتشر‌ شده

عنواننویسندگانتاریخ انتشار
* فتاح الحسینی، آرش - دانشیار، گروه مهندسی مواد دانشگاه بوعلی سینا، همدان رکنیان، مسعود - دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مواد دانشگاه بوعلی سینا، همدان گشتی، سید‌امید - دکتری، گروه مهندسی مواد دانشگاه بوعلی سینا، همدان 1395/10/2
*ساکت بجندی، محسن - کارشناس ارشد مهندسی مواد، خوردگی و حفاظت مواد، بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه تهران دهقانیان، چنگیز - استاد، بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه تهران نوری، سید محمد - کارشناس ارشد مهندسی مواد، خوردگی و حفاظت مواد، بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه تهران 1395/9/26
* رضایی، فرشته - استادیار، گروه پژوهش پوشش، پژوهشكده‌ی حفاظت صنعتی، پژوهشگاه صنعت نفت اکبری‌نژاد، اسمعیل - استادیار، گروه پژوهش پوشش، پژوهشكده‌ی حفاظت صنعتی، پژوهشگاه صنعت نفت 1395/9/6
*حسینی‌پناه صومعه‌سرایی، سولماز - کارشناسی ارشد مرمت اشیاء تاریخی و فرهنگی، دانشکده مرمت، دانشگاه هنر اصفهان عودباشی، امید - استادیار و عضو هیئت علمی گروه مرمت آثار تاریخی، دانشگاه هنر اصفهان مرتضوی، محمد - استادیار و عضو هیئت علمی گروه موزه، دانشگاه هنر اصفهان 1395/7/27
فریده داودی، محمدرضا شیشه‌ساز، داود زارعی، ایمان دانایی 1395/7/25
*فرزام، منصور - دانشیار، گروه مهندسی بازرسی فنی، دانشگاه صنعت نفت آبادان منصوری، احمد - گروه مهندسی مواد، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران 1395/7/20
* قربانی، محمد - استاد، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف احمدنیا، سمیرا - پژوهشگر پسادکتری، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف علی‌اصغری، سپیده - استاد، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف 1395/7/14
1234
جلد مجله تماس با سردبیر
□ شناسنامه
صاحب امتیاز انجمن خوردگی ایران
مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 90/3/11/1004
مجوز ثبت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 93/5923
نمايه پايگاه استنادی علوم جهان اسلام 91-799-د
□ مسئولین
دكتر جابر نشاطی مدیر مسئول
دكتر محمد علی گلعذار سردبیر
□ هیئت تحریریه
دکتر سعیدرضا اله کرم
دكتر میرقاسم حسینی
دكتر ابراهیم حشمت دهكردی
دکتر تقی شهرابی فراهانی
دکتر منصور فرزام
دكتر روحا كسرای كرمانشاهی
دكتر جابر نشاطی
دکتر هادی عادل‌خانی
دکتر کورش جعفرزاده