راهنمای نگارش مقلات

فصلنامه علمی پژوهشی علوم و مهندسی خوردگی توسط انجمن خوردگی ایران و با هدف انتشار نتایج جدیدترین تحقیقات و پژوهشهای انجام شده در كلیه زیرشاخه‌های علم و مهندسی خوردگی فلزات منتشر شده و در همین راستا، از كلیه اندیشمندان، صاحبنظران، پژوهشگران و دانشجویان گرامی برای ارسال نتایج مطالعات خود دعوت به عمل میاورد. به همین منظور، از نویسندگان محترم تقاضا دارد در تهیه و ارسال مقالات خود نکات زیر را مدنظر قرار دهند:

1- مقالات قابل پذیرش

 • مقالات پژوهشی: حاوی نتایج بدست آمده از مطالعات و پژوهشهای علمی و كاربردی
 • مقالات مروری: شامل گردآوری نتایج غالب مطالعات قبلی در موضوعی مشخص كه نویسنده به‌واسطه تخصص ویژه خود گردآوری كاملی انجام داده و در خصوص موضوعات اظهار نظر می‌كند. در این نوع مقالات كه توسط صاحبنظران نگاشــته میشود، حداقل 30 مرجع مورد استفاده قرار می‌گیرد كه حداقل10% آنها متعلق به خود نویسنده است.
 • مقالات كوتاه: شامل یادداشت‌های فنی، گزارش‌های مختصر فنی و مقالات نقد كننده است كه معمولا در قالب 3-2 صفحه و با رعایت كلیه اصول مقاله‌نویسی نگاشته می‌شود.

2- قوانین چاپ

 • مقاله ارسالی به این فصلنامه نباید قبلا در نشریه‌های دیگر چاپ شده و یا در حال بررسی برای چاپ باشد. البته مقالاتی كه بصورت چکیده در همایشهای دیگر پذیرفته شده باشند، در این فصلنامه قابل ارزیابی و چاپ هستند.
 • تنها مقالات فارسی در این فصلنامه قابل چاپ هستند؛ هرچند، چکیده مقاله به زبان انگلیسی نیز باید ارائه شود.
 • مسئولیت صحت مطالب چاپ‌شده به‌عهده نویسندگان بوده و لزوما بیانگر نظرات هیئت تحریریه فصلنامه نیست.
 • در متن مقاله باید تا حد امکان از بکارگیری لغات بیگانه اجتناب شده و به رعایت دستور زبان فارسی توجه كافی شود.
 • ویراستاران فصلنامه در ویرایش ادبی مقالات دارای اختیار كامل بوده و لذا كسب مجوز از نویسندگان الزام نخواهد بود.
 • صدور تاییدیه چاپ مقاله در فصلنامه و ارسال آن برای نویسنده به منزله چاپ آن درفصلنامه بوده و نویسنده حق باز پسگیری مقاله خودرا نخواهد داشت.
 • پس از چاپ هر یک از مقالات ارسالی، به هر یک از نویسندگان یک نسخه از اصل فصلنامه اعطا خواهد شد.
 • استفاده از مندرجات فصلنامه با ذكر ماخذ مجاز است.

3- آماده‌سازی مقاله

 • متن مقاله باید در محیط نرم‌افزار 2016-Microsoft Word 2003 با فاصله خطوط 0 سانتیمتر و به شکل تک‌ستونی تایپ شود. برای عنوان فارسی مقاله از قلم 25 B Yagut, Bold, ، برای عناوین نویسندگان و مشخصات آنها به فارسی از قلم B Yagut, Bold, 12، برای چکیده فارسی از قلم12 ,B Zar, Bold، برای متن مقاله از قلم12, B Zar, Regular, ، برای تیترها از قلم12, B Zar, Bold, ، برای مراجع انگلیسی، چکیده انگلیسی و هر لغت انگلیسی كه در متن مقاله ظاهر میشوداز قلم 10, Times New Roman, Regular, ، برای عنوان انگلیسی از قلم26, Times New Roman, Bold و برای عناوین نویسندگان و مشخصات آنها به انگلیسی ازقلم Times New Roman, Bold, 12 استفاده شده و فاصله متن از لبه صفحه بر روی 2.2 سانتیمتر تنظیم شود. متن كامل مقاله به‌همراه چکیده‌های انگلیسی و فارسی نباید از 15 صفحه تجاوز نماید.
 • مقالات ارسالی باید دارای عنوان مقاله به فارسی و انگلیسی، چکیده مقاله به فارسی و انگلیسی، مقدمه، روش تحقیق، نتایج و بحث، نتیجه‌گیری و مراجع باشد. قراردادن بخشهای تقدیر و ضمایم به‌اختیار نویسنده است.
 • عنوان مقاله باید گویا، دقیق و رسا بوده و دربرگیرنده محتوی اصلی تحقیق باشد. نام و نام خــانوادگی نویسنده/نویسندگان، رتبه علمی و عنوان دانشگاهی، محل تحقیق، تاریخ ارسال و نشانی دقیق به‌همراه شماره تلفن، نمابر و پست الکترونیک باید در زیر عنوان مقاله ذكر شود. لازم است یکی از نویسندگان به‌عنوان نویسنده مسئول با علامت * مشخص شود تا مابقی مکاتبات مورد نیاز با وی انجام شود. خلاصه مقاله باید حاوی 150-250 كلمه بوده وشامل بخش‌های مقدمه و هدف، روش كار، نتایج و نتیجه‌گیری باشد. در پایان چکیده مقاله باید 8-3 واژه كلیدی ذكر شود. شکل‌ها، جداول و نمودارها باید در محل مناسب خود در داخل متن تنظیم شده و دارای عنوان كامل باشند. عکسها و شکلهای ارسالی باید اصل، سیاه و سفید و با كیفیت بوده و برای مشخص كردن بخشهای مختلف یک شکل حتما از حروف فارسی استفاده شود.
 • برای بیان مراجع در انتهای مقاله از این الگوها استفاده شود. برای سایر موارد حسب مورد اطلاعات كافی داده شود:

  Paper: L. Smith, Control of corrosion in oil and gas production tubing, British Corrosion Journal, Vol. 34, No. 4, 1996, Pp. 247-253.
  Book: S. Kou, Welding metallurgy, John Wiley & Sons, 2nd Ed., 2003.
  Proceeding: A. Klein, Proc. Conf. Corrosion 83, NACE, California, 1983, Pp. 257-.662

4- فایل‌های مورد نیاز برای ارسال

 1. فایل Word مقاله بطور كامل و بصورتی كه عکس های مقاله دارای وضوح مناسب باشد.
 2. فایل PDF مقاله بدون نام و مشخصات نویسندگان

5- ارسال مقالات

6- فرآیند ارزیابی

 • مقالات ارسالی توسط هیئت تحریریه و با همکاری كمیته داوران بررسی و پس از تایید نهایی، طبق ضوابط فصلنامه كه به ارزش علمی مقاله و یا شخصیت نویسندگان بستگی ندارد، به نوبت چاپ خواهند شد.

7- اطلاعات بیشتر

□ پیوندهای مرتبط
ارسال مقاله