بررسی میزان خورندگی محلول رسوب بردار میتره سرد (MDA0102) و مقایسه آن با محلول هیدروکلریک اسید

بررسی میزان خورندگی محلول رسوب بردار میتره سرد (MDA0102) و مقایسه آن با محلول هیدروکلریک اسید

تاریخ انتشار: پنجشنبه، 30 شهریور 1402، 10:10
158

تشکیل رسوبات مختلف در تجهیزات صنعتی همواره مشکلات متعددی را برای صنایعی همچون نفت و گاز ایجاد کرده است. یکی از روش‌های کارآمد در مقابله و حذف این رسوبات، روش‌ اسیدشویی است. از آنجا که اسیدهای مورد استفاده در فرآیندهای اسیدشویی، اغلب سبب وقوع خوردگی برای فلز زیرلایه‌ی رسوبات می‌شوند، استفاده از محلولی با نرخ خوردگی کم به عنوان جایگزین این اسیدها، برای رسوب‌برداری از تجهیزات بسیار حائز اهمیت است. یکی از محلول‌های رسوب بردار کارآمد با قدرت رسوب برداری بالا و نرخ خوردگی پایین محلول میتره سرد با کد MDA0102 است. در این پژوهش تلاش شد تا به کمک آزمون‌های طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی و پلاریزاسیون پتانسیودینامیک، میزان خورندگی این محلول در مقایسه با محلول هیدروکلریک اسید برای فولاد C1010 و فلز تیتانیوم مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از آزمایشات نشان داد که نرخ خوردگی محلول میتره سرد در تمامی غلظت‌های مورد بررسی، از محلول هیدروکلریک اسید کمتر است.

* جلالی، محمد - کارشناس ارشد تحقیق و توسعه، شرکت پژوهشی صنعتی آبریزان، شیراز، ایران - شعله، محد هادی - مدیرعامل، شرکت پژوهشی صنعتی آبریزان، شیراز، ایران
کلمات کلیدی: خوردگی، رسوب، میتره سرد، هیدروکلریک اسید.
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات