فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره پیاپی 10، زمستان 1392

فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره پیاپی 10، زمستان 1392

تاریخ انتشار: دوشنبه، 30 تیر 1393، 13:25
4341

فصلنامه انجمن خوردگی ایران سال سوم، شماره 4، زمستان 1392، شماره پیاپی 10، 2251-6417:ISSN عناوین مقاله‌ها و نویسندگان: □ بررسی خوردگی حفره ای آلیاژ برنز آلومینیم نیکل دار در محیط آبی کلرید سدیم آلوده به آنیون سولفید با استفاده از تکنیک نویز الکتروشیمیایی - علی دهقانی، مریم احتشام زاده، سهیل سروشیان □ بررسی عملکرد سایشی و رفتار خوردگی پوشش‌های نانوکامپوزیتی کروم - دی اکسیدتیتانیم - محمدرضا بقال نژاد، منصور فرزام، ابراهیم نجفی بیرگانی □ شبیه سازی آزمایشگاهی تداخل جریان‌های سرگردان DC با سیستم‌های حفاظت کاتدی و بررسی روش‌های مقابله با آن - محمد درخشانی، سعیدرضا اله کرم، میکائیل عیسی خانی زکریا، مسعود صمدیان، حجت اله شریفی رسایی، اشکان رزم جو □ استفاده از جریان پالسی در فرایند الکترولیز - هادی عادل خانی □ بررسی اثر غلظت ممانعت کننده بنزو تریازول بر روی رفتار خوردگی و خواص نانومکانیکی پوشش نانو ساختار هیبریدی پایه آلومینا - علی شانقی، امیر زینال نژاد، هادی مرادی □ بررسی آنالیز کمی و کیفی اثر تجمعی فاکتورهای محیطی بر میزان جریان مورد نیاز حفاظت کاتدی پوشش کلتار اپوکسی پلی آمید در آب دریای مصنوعی - هدا جمشیدنیا، محمود پاک شیر، محمد جعفر هادیان فرد □ تشکیل پوشش فوق‌سخت الماس‌گونه (DLC) به‌روش الکتروشیمایی بر روی فولاد ساده کربنی و بررسی خواص مکانیکی و خوردگی - فاطمه خادمه مولوی، حسین حسن نژاد

حجت عباسیان
کلمات کلیدی: فصلنامه علمی پژوهشی، شماره جدید، انجمن خوردگی ایران