مطالعه الکتروشیمیایی اثر بازدارندگی نمک تارتارات بر خود خوردگی آلومینیم خالص در محلول پتاسیم هیدروکسید باتریهای آلومینیم – هوا

مطالعه الکتروشیمیایی اثر بازدارندگی نمک تارتارات بر خود خوردگی آلومینیم خالص در محلول پتاسیم هیدروکسید باتریهای آلومینیم – هوا

تاریخ انتشار: شنبه، 13 اردیبهشت 1399، 17:54
1309

در این کار تحقیقی، خوردگی فلز آلومینیم خالص (بعنوان آند باتریهای آلومینیم-هوا) در محلول یک مولار پتاسیم هیدروکسید در حضور و در غیاب نمک پتاسیم سدیم تارتارات چهار آبه در دمای سی درجه سانتیگراد بررسی شده است. از آنجاییکه واکنش خود خوردگی آلومینیم (که همراه با آزاد شدن هیدروژن است) باعث از بین رفتن آلومینیم در محیط‌های قلیایی می شود و بنوبه خود باعث کاهش توان باتری می گردد، افزودن بازدارنده‌ها به الکترولیت موثرترین روش برای حل این مشکل است. در این کار، خود خوردگی فلز آلومینیم با افزودن بازدارنده به الکترولیت با بهره گیری از روش‌های الکتروشیمیایی شامل نمودار‌های پلاریزاسیون، منحنی‌های امپدانسی و میکروسکوپ الکترونی روبشی مطالعه و ارزیابی شده است. نتایج حاصل نشان دهنده روند افزایش بازدارندگی تارتارات با افزایش غلظت در خوردگی آندی آلومینیم می باشدکه این روند در غلظت بهینه، به ماکزیمم مقدار خود می رسد. بازدارندگی تارتارات به جذب سطحی آن بر روی آلومینیم ارتباط داده شد و در ادامه، جذب سطحی بازدارنده بر سطح فلز آلومینیم با الگوی لانگمویر مطابقت داده و پارامتر‌های ترمودینامیکی از قبیل ثابت تعادل (5000) و تغییرات انرژی آزاد گیبس استاندارد جذب سطحی (31.57- کیلوژول بر مول) محاسبه گردید.

* حسن‌زاده، علی-دانشیار، گروه شیمی فیزیک، دانشکده علوم و شیمی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران طائری، امید-گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران راوری، فاطمه-استادیار، گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
کلمات کلیدی: باتری آلومینیم – هوا؛ بازدارنده خوردگی؛ منحنی‌های پلاریزاسیون؛ منحنی‌های امپدانس الکتروشیمیایی
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات