بررسی عملکرد ضدخوردگی کامپوزیت اپوکسی اصلاح شده با نانوذرات هیبریدی

بررسی عملکرد ضدخوردگی کامپوزیت اپوکسی اصلاح شده با نانوذرات هیبریدی

تاریخ انتشار: پنجشنبه، 30 آذر 1402، 15:28
221

در این تحقیق، از یک نانوحامل هیبریدی سنتز شده به روش هم‌رسوبی متشکل از هیدروکسید لایه‌ای مضاعف (LDH) و نانولوله‌های کربنی چند دیواره (MWCNT)، به عنوان نانوحامل حاوی بازدارنده خوردگی به منظور بهبود عملكرد حفاظت از خوردگی پوشش اپوکسی اعمالی برSt12 در محیطwt. NaCl % 5/3 استفاده شده است. همچنین، با افزودن نانوذرات سدیم‌تری‌فسفات ((TSP به ‌عنوان بازدارنده خوردگی، به نانوذرات هیبریدی سنتز شده، پوشش هوشمند ضدخوردگی ساخته شد که صحت سنتز نانوذرات هیبریدی MgAl-LDH/OCNT و همچنین درستی بارگذاری مولکول بازدارنده TSP در ساختار MgAL-LDH/OCNT با آزمون‌های مشخصه-یابی نظیر XRD، RAMAN و FTIR نشان داده شد و مورفولوژی نانوذرات با آزمون‌های FE-SEM و TEM مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، سازوکار بازدارندگی خوردگی با استفاده از آزمون‌های الکتروشیمیایی EIS و پلاریزاسیون، و آنالیز مشخصه‌یابی سطح، با استفاده از آزمون FE-SEM بررسی شد. نتایج آزمون پلاریزاسیون کاهش 20% میزان چگالی جریان خوردگی را نشان داد. در ادامه، خواص ضدخوردگی پوشش کامپوزیت اپوکسی توسط آزمون EIS مورد بررسی قرار گرفت و نتایج، بازدارندگی فعال پوشش TSP-LDH/OCNT/EP در مناطق خراش را نشان داد، به عبارت دیگر، افزایش مقدار Rct از 97/65 به k.cm287/94، انعکاس بهبود رفتار خودترمیم شوندگی این سامانه می‌باشد. علاوه بر این، نتایج آزمون چسبندگیPull off و جدایش کاتدی، دوام خواص ضدخوردگی نمونه‌های پوشش داده شده با نانوذرات LDH/OCNT وTSP-LDH/OCNT را به علت سازگاری بهتر با زمینه اپوکسی نشان داد که منجر به کاهش افت چسبندگی و كاهش قطر جدایش كاتدی تا حدود %36 و در نتیجه، باعث بهبود مقاومت به خوردگی پوشش اپوكسی شد.

* شهرابی فراهانی، تقی ـ بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. - رضایی فرد، سعیده – بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. - رمضان زاده، بهرام – گروه پوشش‌های سطح و خوردگی، پژوهشگاه رنگ، تهران، ایران.
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات