پوشش نانو کامپوزیتی Ni-WC-TiO2  بر زیرلایه فولادی به روش آبکاری پالسی معکوس و مقایسه آن با آبکاری پالسی

پوشش نانو کامپوزیتی Ni-WC-TiO2 بر زیرلایه فولادی به روش آبکاری پالسی معکوس و مقایسه آن با آبکاری پالسی

تاریخ انتشار: پنجشنبه، 30 آذر 1402، 15:49
168

در این مقاله، پوشش Ni-WC-TiO2 با جریان پالسی (PC ) بر روی نمونه‌های St-37 (1 تا 5) و با جریان پالسی معکوس (PRC ) بر روی نمونه‌های (6 تا 9) بوجود آمدند. به منظور بررسی مورفولوژی پوششها از تصاویر میکروسکوپی روبشی انتشار میدانی (FE-SEM ) استفاده شد. پوشش حاصل از جریان پالسی معکوس دارای یکنواختی و ریزدانگی بیشتری نسبت به جریان پالسی می باشد. نتایج EDS نشان داد که عناصر کربن، تنگستن، تیتانیوم، اکسیژن و نیکل در هر دو نوع جریان آبکاری بر روی سطح تشکیل شده اند. عملکرد ضد خوردگی پوششها از طریق آزمونهای EIS و پلاریزاسیون بررسی گردید. تحلیل نتایج این تستها بهبود عملکرد ضد خوردگی نمونه‌های PRC را نسبت به نمونه‌های PC نشان داد. نتایج حاکی از این بود که حضورنانوذرات WC و TiO2 باعث کاهش مقاومت انتقال بار (Rct) نمونه 6، Rct=99.77 (ohm.cm2) نسبت به سایر نمونه‌ها شد، این نمونه همچنین دارای کمترین مقاومت پلاریزاسیون (Rp)، (ohm.cm2)233.57Rp = وبیشترین جریان خوردگی (icorr) نسبت به دیگر نمونه‌های مورد آزمون می باشد. کاهش دانسیته جریان از0.4 به 0.3 آمپر، باعث توزیع غیریکنواخت نانوذرات و درشت تر شدن اندازه کریستال‌ها در این پوشش شد که در نهایت باعث افزایش دانسیته جریان خوردگی در این نمونه شد. طبق نتایج مشاهده شد که نمونه9 (پوشش حاصل از جریان پالسی معکوس) دارای عملکرد ضد خوردگی بهتری نسبت به سایر نمونه‌ها می باشد RP=4933.1 (ohm.cm2). برای بررسی خواص مکانیکی پوشش‌ها از آزمون سختی سنجی ویکرز استفاده شد و نتایج حاکی از این بود که سختی نمونه‌ها در جریان ابکاری PRC بیشتر از جریان آبکاری است.

* فرزام، منصور- دانشیار، گروه مهندسی ایمنی وبازرسی فنی، دانشکده نفت آبادان، دانشگاه صنعت نفت اسکندری، هادی ـ دانشیار، گروه مهندسی ایمنی وبازرسی فنی، دانشکده نفت آبادان، دانشگاه صنعت نفت دانایی، ایمان ـ دانشیار، گروه مهندسی ایمنی وبازرسی فنی، دانشکده نفت آبادان، دانشگاه صنعت نفت بابائی نژاد، مجتبی ـ کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی و بازرسی فنی، دانشگاه صنعت نفت
کلمات کلیدی: پوشش نانوکامپوزیتی، رسوب دهی الکتروشیمیایی، جریان پالسی و پالسی معکوس، کاربید تنگستن
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات