فرم نظرسنجی از بازدیدکنندگان و اعضای انجمن

لطفاً نظر خود را در مورد فعالیت انجمن خوردگی ایران ابراز کنید.

در صورتی که عضو انجمن خوردگی ایران هستید، شماره عضویت خود را وارد کنید:
عملکرد اعضای هیئت مدیره و بازرسین انجمن
دبیرخانه انجمن
کمیته عضویت
کمیته استاندارد و سیستم های کیفیت
کمیته آموزش
کمیته انتشارات
کمیته روابط عمومی و بین الملل
کمیته علمی - پژوهشی
بخش فرهنگستان و زبان ادب فارسی
کنگره های انجمن
بروز بودن وب سایت انجمن
   
هر گونه انتقاد و پیشنهاد یا سایر ملاحظات خود در رابطه با کارکرد انجمن را با ما در میان بگذارید:
 
□ پیوندهای مرتبط
تماس با انجمن