بررسی عملکرد مواد شیمیایی ضد رسوب و ضد خوردگی در شبکه کولینگ

بررسی عملکرد مواد شیمیایی ضد رسوب و ضد خوردگی در شبکه کولینگ

تاریخ انتشار: پنجشنبه، 30 شهریور 1402، 16:31
142

نگهداشت شیمیایی اصلی شبکه کولینگ با دو ماده ضد خوردگی و ضد رسوب انجام می‌شود؛ این دو ماده به صورت مکمل هم عمل می‌کنند. ماهیت آب جبرانی ورودی به شبکه کولینگ در مجتمع پتروشیمی‌مهاباد رسوبگذار است. در آب‌های رسوبگذار با توجه به LSI،کنترل رسوب نسبت به خوردگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است لذا درصورتیکه حتی میزان خوردگی یکنواخت تا 1 MPY افزایش یابد از لحاظ اقتصادی و فنی بهتر از گرفتگی‌ها و آسیب‌های ناشی از رسوب از جمله خوردگی زیر رسوبی و خوردگی حفره‌ای است. نقش اصلی در کنترل رسوبات بر عهده ﻣﺎده ضد رسوب است. این ماده ﺗﺮکیبی از ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ است ﮐﻪ بتواند در آب ﮔﺮدﺷﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه رﺳﻮب را ﮐﻨﺘﺮل و ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎزی اﻣﻼح رسوب‌زا ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺸﮑﯿﻞ رﺳﻮب ﺷده و از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮردﮔﯽ زﯾﺮ رﺳﻮﺑﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی کند. نوع پلیمر به کار رفته و غلظت آن در اثربخشی عملکرد ماده ضد رسوب بسیار حائز اهمیت است. معمولا شرکتهای تامین کننده جهت جلوگیری از مشخص شدن فرمولاسیون ماده، از ارائه نوع پلیمر به کار رفته اجتناب می‌کنند و پارامتر قابل اندازه گیری آزمایشگاهی جهت اطمینان از اثربخشی تزریق ماده ارائه نمی-کنند فلذا اثر بخشی ماده استفاده شده در عمل مشخص می‌شود. بدین منظور دو گروه مواد شیمیایی شامل مواد ضد خوردگی و ضد رسوب جهت سنجش واقعی نرخ خوردگی، ضرایب LSI, RSI، وضعیت ظاهری کوپن‌های نصب شده بر روی رک خوردگی و میزان مصارف مورد تست میدانی قرار گرفت.

* طباخی، الهام - کارشناسی ارشد واحد مهندسی فرایند، شرکت پتروشیمی‌مهاباد، واحد خدمات فنی، مهباد، ایران - علیار نژاد، صبری - کارشناس واحد مهندسی فرایند، شرکت پتروشیمی‌مهاباد، واحد خدمات فنی، مهباد، ایران - نعمتی اخگر، بهرنگ - سرپرست کارشناس آزمایش و حفاظت فلزات، شرکت پتروشیمی‌مهاباد، واحد خدمات فنی، مهباد، ایران
کلمات کلیدی: شبکه کولینگ، خوردگی، رسوب، ماده ضد خوردگی، ماده ضد رسوب
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات