تاثیر تکمیل انجماد همدما و غلظت کلرید سدیم بر مقاومت به خوردگی حفره‌ای اتصال TLP فولاد زنگ نزن دوپلکس 2205

تاثیر تکمیل انجماد همدما و غلظت کلرید سدیم بر مقاومت به خوردگی حفره‌ای اتصال TLP فولاد زنگ نزن دوپلکس 2205

تاریخ انتشار: چهارشنبه، 2 مرداد 1398، 17:07
807

در تحقیق حاضر، اتصال‌ فاز مایع نافذ گذرای مجموعه 2205DSS/BNi6/2205DSS بررسی و تاثیر تکمیل انجماد همدما بر رفتار پلاریزاسیون پتانسیودینامیکی نمونه اتصالی در محلول کلرید سدیم با غلظت‌های مختلف مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. نتایج آزمون پلاریزاسیون پتانسیودینامیکی نشان داد که عدم تکمیل انجماد همدما در منطقه اتصال باعث افت شدید پتانسیل خوردگی حفره‌ای از 171/1 ولت (نسبت با الکترود مرجع Ag/AgCl) در فولاد پایه به 373/0 ولت در نمونه اتصالی در محیط کلرید سدیم 1/0 مولار می‌شود. با انتخاب صحیح پارامترهای اتصال‌دهی و تکمیل انجماد همدما، پتانسیل خوردگی حفره‌ای اتصال از 373/0 ولت قبل از تکمیل انجماد همدما به 180/1 ولت بعد از تکمیل انجماد همدما افزایش یافته که آن نزدیک پتانسیل فولاد پایه می‌باشد. افزایش پتانسیل خوردگی حفره‌ای اتصال بعد از تکمیل انجماد همدما، ناشی از حذف مناطق غنی از کروم و مولیبدن از منطقه اتصال و توزیع یکنواخت‌تر این عناصر در منطقه اتصال بود. بررسی تاثیر غلظت کلرید سدیم بر رفتار پلاریزاسیون پتانسیودینامیکی نمونه‌های اتصالی دلالت بر کاهش شدید پتانسیل خوردگی حفره‌ای نمونه اتصالی (قبل از تکمیل انجماد همدما) با افزایش غلظت کلرید سدیم به 5/2 مولار داشته، در حالیکه بعد از تکمیل انجماد همدما، نمونه اتصالی تا غلظت 5/1 مولار، پتانسیل خوردگی حفره‌ای نزدیکی به فولاد پایه داشته ولی با افزایش غلظت به 5/2 مولار، پتانسیل خوردگی حفره‌ای آن به طور محسوسی نسبت به فولاد پایه کاهش می‌یابد. مطابق با آنالیز سطوح خوردگی، وقوع حفره پایدار خوردگی در مرکز منطقه اتصال موجب کاهش پتانسیل خوردگی حفره‌ای نمونه اتصالی بعد از تکمیل انجماد همدما در غلظت بالاتر از 5/1 مولار می‌گردد. همچنین نتایج سطوح خوردگی آشکار نمود که با افزایش غلظت کلرید سدیم، شدت و وسعت خوردگی حفره‌ای در نمونه اتصالی قبل از تکمیل انجماد همدما بیشتر شده که آن می‌تواند ناشی ازکاهش پتانسیل خوردگی حفره‌ای با افزایش غلظت کلرید سدیم ‌باشد.

* مصلایی، مسعود - دانشیار، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد، ایران بابانژاد، افشین - دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد، ایران
کلمات کلیدی: 2205، DSS، TLP، انجماد همدما، خوردگی حفره‌ای، غلظت
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات