ترسیب الکترولس پوشش‌هایNi-Cu-B  و بررسی رفتار خوردگی آن‌ها

ترسیب الکترولس پوشش‌هایNi-Cu-B و بررسی رفتار خوردگی آن‌ها

تاریخ انتشار: یكشنبه، 26 اسفند 1397، 11:00
1522

آبکاری الکترولس به عنوان یک تکنیک مناسب به منظور حفاظت از فلزات استفاده می شود. پوشش‌های الکترولس خواص شیمی فیزیکی و مکانیکی ویژه ای (یکنواختی، مقاومت به خوردگی عالی، سختی بالا و غیره) دارند که موجب شده به طور گسترده ای مورد استفاده قرار گیرند. پوشش الکترولس Ni-B با توجه به مزایای بسیارش، یک تکنولوژی جدید برای استفاده در صنایع مهندسی است. به منظور بهبود خواص این پوشش، افزودن عنصر سوم گسترش یافته است. مس به عنوان عنصری مؤثر در ویژگی‌های پوشش، انتخاب شده است. در این تحقیق پوشش الکترولس نیکل-مس-بور بر زیر پایه فولادی مطالعه شد. و تأثیر مس بر روی خواص پوشش مورد بررسی قرار گرفت.ترسیب‌های آلیاژی از لحاظ ساختار، مورفولوژی، ترکیب شیمیایی، میکروسختی و مقاومت به خوردگی شناسایی شدند و با ترسیب‌های Ni-B با استفاده از تکنیک‌های XRD، SEM،EDS و پلاریزاسیون پتانسیودینامیک مقایسه شدند. الگوی XRD پوشش Ni-Cu-B آمورف بود. افزایش غلظت کلراید مس در حمام آبکاری منجر به افزایش مقدار مس در پوشش‌ها شده که در نهایت پوشش با مقدار بیشینه مس، بهترین مقاومت به خوردگی را داشت

* رحمانی، ساره - کارشناسی ارشد شیمی، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران سید سجادی، سید ابوالفضل - استاد، گروه شیمی، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
کلمات کلیدی: الکترولس، مورفولوژی، میکروسختی و مقاومت به خوردگی
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات