بررسی خوردگی و آنالیز تخریب تیوب‌های ابزاردقیق

بررسی خوردگی و آنالیز تخریب تیوب‌های ابزاردقیق

تاریخ انتشار: یكشنبه، 10 دی 1402، 16:50
401

تیوب‌های ابزاردقیق نوع خاصی از تیوب‌ها هستند که با انتخاب جنس تیوب مناسب، برای انتقال گازها مثل هوای پاک و یا سیال در تجهیزات ابزار دقیق مثل گیج فشار، مورد استفاده قرار می‌گیرند. یکی از اصلی‌ترین علل تخریب این تیوب‌ها، پدیده خوردگی است که در محیط‌های دریایی یک مشکل شناخته شده است. در این پژوهش به بررسی سه تیوب کارنکرده بدون قرارگیری در سرویس، تیوب در سرویس مقاوم به خوردگی و تیوب تخریب شده پرداخته شده است. در این پژوهش پس از عملیات متالوگرافی، ریزساختار و نواحی خوردگی توسط میکروسکوپ‌های نوری و الکترونی، خواص خوردگی توسط آزمون پلاریزاسیون سیکلی و اعتبارسنجی جنس تیوب‌ها به‌وسیله آزمون کوانتومتری مورد بررسی قرار گرفت. پس از بررسی علل تخریب در تیوب‌ها، نتایج نشان داد که توجه ناکافی به انتخاب جنس تیوب‌ها، شرایط کاری و محیطی و تخریب لایه‌های اکسیدی از مهم‌ترین عوامل تخریب تیوب‌ها به شمار می‌روند.

* شجاعی، محمدحسین - شرکت فنی مهندسی کاوش صنعت شیخ بهایی، اصفهان، ایران. - گرجی، حمیدرضا - شرکت فنی مهندسی کاوش صنعت شیخ بهایی، اصفهان، ایران. - قاسم زاده، پگاه - شرکت فنی مهندسی کاوش صنعت شیخ بهایی، اصفهان، ایران. فاتحی، علی - شرکت فنی مهندسی کاوش صنعت شیخ بهایی، اصفهان، ایران. - اسلامی، عبدالمجید - دانشیار، دانشکدة مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران. گلعذار، محمدعلی - استاد، دانشکدة مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران. - اشرفی لاله، اصغر - شرکت پتروشیمی پردیس، بوشهر، ایران. - غلامیان، مجتبی - شرکت پتروشیمی پردیس، بوشهر، ایران. - امیر، کریمی - شرکت فنی مهندسی کاوش صنعت شیخ بهایی، اصفهان، ایران.
کلمات کلیدی: آنالیز تخریب، تیوب‌های ابزاردقیق، خوردگی.
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات