تولید کامپوزیت ‌Cu-SiCp به روش الکتروفرمینگ و بررسی خواص خوردگی آن

تولید کامپوزیت ‌Cu-SiCp به روش الکتروفرمینگ و بررسی خواص خوردگی آن

تاریخ انتشار: یكشنبه، 10 دی 1402، 16:27
54

در این پژوهش با استفاده از روش الکتروفرمینگ، کامپوزیت مس و سیلیسیم کاربید متشکل از ذرات پودر SiCp با متوسط اندازه ذرات 7 میکرومتر تولید شد. حمام الکترولیت اسیدی حاوی سولفوریک اسید و سولفات مس 5 آبه در بازه دمایی 23 الی 25 درجه سانتی‌گراد و همزن مکانیکی با سرعت rpm250 جهت آماده‌سازی نمونه‌ها استفاده گردید. پودر سیلیسیم کاربید با غلظت‌های متفاوت بین 15 الی 45 گرم بر لیتر به حمام اضافه شد. نمونه‌های کامپوزیتی پس از گذشت 12 ساعت در چگالی جریان بهینهA/dm2 5/6 تولید و سپس به منظور بررسی میزان SiC وارد شده به کامپوزیت و بررسی میکروساختار و مورفولوژی، تصویربرداری میکروسکوپی (SEM) و در راستای تعیین خصوصیات رفتار خوردگی کامپوزیت‌های تولید شده از آزمون پتانسیودینامیک و طیف‌سنج امپدانس الکتروشیمیایی بهره گرفته شد. نتایج این تحقیق نشان داد که بیشترین درصد حجمی SiC وارد شده به نمونه کامپوزیتی در غلظت 35 گرم بر لیتر به میزان 30 درصد می‌باشد. نتایج آزمون‌های مقاومت به خوردگی نمونه-های کامپوزیتی نیز با افزایش درصد SiC درون کامپوزیت بالا رفته و با تشکیل لایه‌های محافظ روی سطح از بروز خوردگی جلوگیری می‌نماید.

* پایدار، محمدحسین - استاد، بخش مهندسی مواد دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران - جهان بین، علیرضا - کارشناسی ارشد، بخش مهندسی مواد دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران - پاکشیر، محمود - استاد، بخش مهندسی مواد دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
کلمات کلیدی: الکتروفرمینگ، کامپوزیت، خوردگی، مس، سیلیسیم کاربید
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات