بررسی اثر ذرات سرامیکی ZrC روی خواص  الکتروشیمیایی تیتانیوم تولیدشده به روش تفجوشی پلاسما جرقه‌ای

بررسی اثر ذرات سرامیکی ZrC روی خواص الکتروشیمیایی تیتانیوم تولیدشده به روش تفجوشی پلاسما جرقه‌ای

تاریخ انتشار: یكشنبه، 10 دی 1402، 16:33
67

در بیومواد، در سال‌های اخیر تلاش شده است تا ایمپلنت‌ها با خوردگی و عوارض کمتر طراحی و ساخته شوند. در مطالعه حاضر، ویژگی‌های خوردگی کامپوزیت‌های تیتانیوم-کاربید زیرکونیوم ساخته‌شده با روش تفجوشی پلاسمای جرقه‌ای با استفاده از آزمون امپدانس و پلاریزاسیون الکتروشیمیایی مورد بررسی قرار گرفت. محلول فیزیولوژیکی رینگر به عنوان محیط خوردگی استفاده شد. تیتانیوم خالص نیز برای مقایسه ساخته و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. آزمون امپداسن الکتروشیمیایی بیانگر این بود که نمونه با 5 درصد کاربید زیرکونیوم مقاومت به خوردگی بالایی دارد. نتایج آزمون‌های پلاریزاسیون نشان داد که تیتانیوم خالص و تیتانیوم با 5 درصد کاربید زیرکونیوم رفتار کاملا پسیو داشته و پتانسیل شکست بالایی دارند.

* بزرگ، منصور - دانشیار، گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی شیمی و مواد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران. - حجازی، نیما - کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی شیمی و مواد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران. - شجاعی بهاآباد، مریم - استادیار، گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی شیمی و مواد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.
کلمات کلیدی: کاربید زیرکونیوم، کامپوزیت‌ تیتانیوم، تفجوشی پلاسما جرقه‌ای، خواص الکتروشیمیایی
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات