سنتز رنگدانه آلی/ معدنی بر پایه لیگنوسولفونات/روی، جهت بهبود مقاومت به خوردگی فولاد ساده‌کربنی در محلول wt. NaCl% 5/3

سنتز رنگدانه آلی/ معدنی بر پایه لیگنوسولفونات/روی، جهت بهبود مقاومت به خوردگی فولاد ساده‌کربنی در محلول wt. NaCl% 5/3

تاریخ انتشار: پنجشنبه، 30 شهریور 1402، 16:00
109

در این مقاله، رنگدانه‌ی هیبریدی آلی/ معدنی بر پایه سدیم لیگنوسولفونات و استات روی، به منظور کاهش نرخ خوردگی زیرلایه فولاد St12 در محلول wt. NaCl% 5/3 سنتز شده است. برای ارزیابی بهبود مقاومت به خوردگی زیرلایه فولادی، پس از افزودن رنگدانه به محلول نمکی، از آزمون‌های طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی، پلاریزاسیون پتانسیودینامیک و پتانسیل مدار باز استفاده شد. از آزمون‌های میکروسکوپ الکترونی روبشی مجهز به طیف‌سنجی تفرق انرژی، و پراش اشعه X، برای ارزیابی مکانیزم بازدارندگی رنگدانه نیز استفاده شد. نتایج آزمون طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی نشان داد، مقاومت انتقال بار نمونه فولادی بعد از 120 ساعت غوطه‌وری در محلول نمکی حاوی رنگدانه، از Ω.cm22958 به Ω.cm2 7500 افزایش یافته است. تشکیل فیلم بازدارنده، شامل ترکیباتی از روی و لیگنوسولفونات بر سطح زیرلایه فولادی، دلیل اصلی برای بهبود مقاومت انتقال بار زیرلایه فولادی در حضور رنگدانه می‌باشد.

* شهرابی فراهانی، تقی ـ بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. - حجاری، علی ـ بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. - محمدی، ایمان ـ بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
کلمات کلیدی: پوشش نانوکامپوزیتی، رسوب دهی الکتروشیمیایی، جریان پاالسی و پالسی معکوس، کاربید تنگستن
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات