ارزیابی عملکرد عصاره پنیرک (Malva sylvestris) بر بازدارندگی از خوردگی فولاد API 5L در محیط اسیدی شامل H2S

ارزیابی عملکرد عصاره پنیرک (Malva sylvestris) بر بازدارندگی از خوردگی فولاد API 5L در محیط اسیدی شامل H2S

تاریخ انتشار: دوشنبه، 19 تیر 1402، 13:07
345

برای اولین بار، اثر عصاره پنیرک به عنوان بازدارنده سبز بر رفتار خوردگی فولاد API 5L در محیط اسیدی شامل H2S در دمای °C37 ارزیابی شد. آزمون طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) برای ارزیابی رفتار خوردگی تا h150 انجام شد. آزمون پلاریزاسیون تافل برای تعیین مکانیزم بازدارندگی مورد استفاده قرار گرفت. آزمون کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی (GC-MS) برای تعیین ترکیبات اصلی عصاره و آزمون‌های اسپکتروفتومتر مرئی ماوراء بنفش (UV-Vis) و طیف سنج مادون قرمز FTIR)) برای بررسی لایه حفاظتی بازدارنده روی سطح فولاد مورد استفاده قرار گرفتند. شناسایی فازی با XRD و بررسی مورفولوژی با آزمون‌های AFM و FESEM انجام شد. نتایج EIS نشان داد که g.L-1 3 عصاره پنیرک منجر به اثر بازدارندگی از خوردگی تا %98 می‌شود که تا h 150 پایدار است. بیشترین مقاومت به خوردگی در حدود Ω.cm2 11016 در غلظت g.L-1 3 عصاره پنیرک ثبت شد. بازدارنده مورد بررسی در این پژوهش از ایزوترم جذب لانگمویر تبعیت می‌کند و نوع جذب فیزیکی و شیمیایی است.

* خانلرخانی، علی - استادیار، پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته، پژوهشگاه مواد و انرژی، كرج، ایران همراهی، بهناز - دکتری مهندسی مواد، پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته، پژوهشگاه مواد و انرژی، كرج، ایران فتاح‌الحسینی، آرش – استاد، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده فنی مهندسی، گروه مواد، همدان مدنی، سید مرتضی - دکتری مهندسی مواد، پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته، پژوهشگاه مواد و انرژی، كرج، ایران.
کلمات کلیدی: بازدارنده خوردگی سبز، عصاره پنیرک، خوردگی، طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی و پلاریزاسیون تافل
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات