پوشش‌دهی نفوذی SermaLoy J به روش دوغابی بر روی آلیاژ نیکل اینکول 718C موتور جت

پوشش‌دهی نفوذی SermaLoy J به روش دوغابی بر روی آلیاژ نیکل اینکول 718C موتور جت

تاریخ انتشار: چهارشنبه، 30 شهریور 1401، 13:55
222

جهت کنترل رفتار اکسیداسیون و خوردگی داغ سوپر آلیاژ نیکلی اینکول 718C مورد استفاده در پره‌های موتورهای جت، فرایند پوشش‌دهی نفوذی Sermaloy J که یک نوع پوشش آلومینایدی اصلاح شده با سیلیسیم و کروم است، به روش دوغابی به کار گرفته شد. اثر متغییرهایی شامل درصد کروم در دوغاب، ضخامت پوشش (ایجاد چندین لایه) و دمای پوشش‌دهی به وسیله نرم افزار مینی تب و تکنیک پاسخ سطح مدلسازی و بهینه سازی شد. آنالیز واریانس، ضریب همبستگی مناسبی را برای مدل پیشنهاد شده نشان داد) 9/96= R2 و 4/93Adjusted = R2 (. خواص فیزیکی و شیمیایی پوشش Sermaloy J اصلاح شده با کروم توسط آنالیزهایی نظیر پراش اشعه ایکس، میکروسکوپ الکترونی روبشی، طیف سنجی پراکندگی انرژی و آنالیزهای خوردگی بررسی شد. نتایج نشان داد نفوذ عنصر کروم به همراه آلومینیوم و سیلسیم در پوشش بر روی آلیاژ نیکل اینکول 718C باعث بهبود عملکرد پوشش می شود.

* نور پور، پرویز - دکتری، سازمان صنایع هوایی، تهران. زبرجدی، جواد - کارشناسی ارشد، سازمان صنایع هوایی، تهران.
کلمات کلیدی: پوشش دوغابی، پوشش آلومینایدی، Sermaloy J، آلیاژ نیکلی اینکول 718C.
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات