ارزیابی مقاومت به خوردگی  فلز جوش در اتصالات فولاد  میکرو آلیاژ X90  API-5L  با فرآیند GTAW

ارزیابی مقاومت به خوردگی فلز جوش در اتصالات فولاد میکرو آلیاژ X90 API-5L با فرآیند GTAW

تاریخ انتشار: چهارشنبه، 30 شهریور 1401، 13:53
215

در این پژوهش مقاومت به خوردگی فلز جوش در اتصالات فولاد میکرو آلیاژ API-5L X90 بررسی گردید. جوشکاری با استفاده از فلزات پر‌کننده ER120 S-G، ER100 S-G و ER90S-B3 توسط فرآیند GTAW انجام شد. بررسی‌های ریز‍‌ساختاری با استفاده از میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM انجام گردید. مطالعات ریز‌ساختاری نشان داد که ریز ساختار فلز پایه شامل فریت و بینتیت دانه‌ای می باشد. و فلزات جوش مختلف تماماً شامل مقادیر مختلفی از فریت‌های سوزنی، چند وجهی و جزایر مارتنزیت / آستنیت (MA) می‌باشند. بیشترین میزان فریت سوزنی در فلز جوش ER120 S-G مشاهده گردید. نتایج آزمون خوردگی نشان داد که فلز جوش ER120 S-G و فلز پایه از کمترین میزان چگالی جریان و نرخ خوردگی برخوردار هستند و بیشترین میزان نرخ خوردگی برای فلز جوش ER100 S-G بدست آمد.

* سواری، جاسم – کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران دهملایی، رضا - استادیار، گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران توکلی شوشتری، محمد رضا - استادیار، گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
کلمات کلیدی: API-5L X90، فلز جوش، ریز ساختار، خوردگی پلاریزاسیون
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات