بررسی ریزساختار و رفتار خوردگی فولاد‌های مورد استفاده در بدنه‌ی خودرو در محیط‌های اسیدی و بازی حاوی یون کلرید

بررسی ریزساختار و رفتار خوردگی فولاد‌های مورد استفاده در بدنه‌ی خودرو در محیط‌های اسیدی و بازی حاوی یون کلرید

تاریخ انتشار: دوشنبه، 30 خرداد 1401، 13:43
290

فولادهای DP980، DP590 و IF به دلیل برخورداری از خواص مکانیکی منحصر به فرد در ساخت بدنه‌ی خودرو‌ها مورد استفاد قرار می‌گیرند. در این مقاله رفتار خوردگی و ریزساختار فولاد‌های DP980، DP590 و IF مورد استفاده در صنایع خودرو‌سازی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. به منظور ارزیابی رفتار خوردگی هر سه آلیاژ، از ارزیابی طیف‌سنجی الکتروشیمیایی امپدانس و پلاریزاسیون پتانسیودینامیکی در دو محیط 0.1 M NaCl + 0.1 M H2SO4 و 0.1 M NaCl + 0.1 M NaOH استفاده شده است. ارزیابی‌های خوردگی انجام شده هر سه آلیاژ بیانگر رفتار خوردگی به مراتب بالاتر در محیط بازی نسبت به محیط اسیدی به دلیل تشکیل لایه‌ی رویین می‌باشد. در حالی‌که این آلیاژ‌ها در محیط 0.1 M NaCl + 0.1 M H2SO4 مقاومت به مراتب کمتری را در برابر خوردگی از خود نشان داده و اثری از تشکیل لایه‌ی رویین در منحنی‌های پلاریزاسیون مشاهده نشده و خوردگی یکنواخت اتفاق می‌افتد. فولاد‌های دوفازی DP980 و DP590 به دلیل وجود دو فاز فریت و مارتنزیت و امکان تشکیل سلول گالوانیک در فصل مشترک دو فاز مذکور، مقاومت در برابر خوردگی پایین‌تری را نسبت به فولاد IF از خود نشان می‌دهند. فولاد دوفازی DP980 به دلیل درصد مارتنزیت کمتر نسبت به فولاد دو فازی DP980 در هر دو محلول اسیدی و بازی رفتار خوردگی بهتری را از خود نشان داده ولی رفتار خوردگی این دو فولاد بسیار نزدیک به هم می‌باشد.

* رجبی، توحید - کارشناسی ارشد، دانشکده ی مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران عطاپور، مسعود - دانشیار، دانشکده ی مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
کلمات کلیدی: خوردگی، ریزساختار، محیط‌های کلریدی، فولاد خودرو، طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی، پلاریزاسیون پتانسیودینامیک
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات