ارزیابی فرآیند اکسیداسیون در مراحل اولیه برای پوشش نانوساختار NiCrAlY اعمال شده به روش پاشش HVOF

ارزیابی فرآیند اکسیداسیون در مراحل اولیه برای پوشش نانوساختار NiCrAlY اعمال شده به روش پاشش HVOF

تاریخ انتشار: سه شنبه، 30 شهریور 1400، 12:32
209

در بررسی حاضر، ابتدا پودر نانوساختار NiCrAlY با استفاده از روش آسیای مکانیکی پرانرژی تهیه شده و سپس پوشش نانوساختار بدست آمده با استفاده از روش پاشش HVOF بر روی زیرلایه‌های فولادی و سوپرآلیاژ IN-738، اعمال شد. سپس مشخصه‌های ساختاری و رفتار اکسیداسیون ایزوترم اولیه پوشش‌های متداول و نانوساختار NiCrAlY، مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ارزیابی‌های ساختاری و فازی پودرها و پوشش‌های شکل‌گرفته از آنها توسط روش‌های میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FESEM)، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، آنالیزعنصری EDS و آنالیز پراش پرتو ‌ایکس (XRD) انجام شد. جهت بررسی اکسیداسیون دمابالای پوشش‌ها از روش‌های اکسیداسیون ایزوترم در دمای 1050 درجه سانتیگراد به مدت 5 ساعت استفاده شد. لایه اکسیدی نازک شکل گرفته با روش آنالیز سطحی XPS مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج اکسیداسیون نشان داد که پوشش نانوساختار NiCrAlY، مقاومت و پایداری در برابر اکسیداسیون همدما و سیکلی بالاتری را نسبت به پوشش متداول از خود نشان می‌دهد. افزایش مقاومت به اکسیداسیون در پوشش نانوساختار NiCrAlY به دلیل کنترل رشد لایه اکسیدی و با تشکیل سریعتر پوسته آلومینایی بر روی سطح پوشش اکسید شده و محافظت بشتر این پوسته در رابطه با نفوذ عناصر و رشد بیشتر پوسته اکسیدی نسبت داده می‌شود.

* صبور روح اقدم، علیرضا - استاد، بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران قدمی، فرزین - دکتری، بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران حمدی، معصومه - کارشناسی ارشد، بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
کلمات کلیدی: پوشش‌ نانوساختار NiCrAlY، پوشش دهی HVOF، اکسیداسیون اولیه، پوسته اکسیدی آلومینا
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات