بررسی علت نشتی‌های ایجاد شده در بدنه درایرهای شرکت پتروشیمی شهید تندگویان

بررسی علت نشتی‌های ایجاد شده در بدنه درایرهای شرکت پتروشیمی شهید تندگویان

تاریخ انتشار: سه شنبه، 30 شهریور 1400، 12:27
182

در این پژوهش به بررسی علت به وجود آمدن ترک‌های خوردگی تنشی در بدنه درایرهای 2DR-1745 و DR-1402 مربوط به شرکت پتروشیمی شهید تندگویان واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر پرداخته شده است. این درایرها به عنوان خشک کننده پودر اسید ترفتالیک در واحدهای CTA-2 و CTA1 می باشد. کیک مرطوب پس از عبور از تجهیزات RVF با رطوبت حدود 14% و C 90 دمای به درایر وارد شده و در نهایت با رطوبت کمتر از 1/0% و دمای حدود C 140 از آن خارج و به سیلوها ارسال می‌گردد. پس از اعلام واحد بهره‌برداری مبنی بر مشاهده نشتی اسید از زیر عایق بخش ابتدایی درایر مقرر شد که در اولین فرصت، این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. لذا پس از توقف واحد و پس از شست و شوی درایر عایق اطراف آن باز گردید و مشخص شد که دیواره تجهیز از چند نقطه ترک برداشته و نشتی رو به بیرون پیدا کرده است. در این پژوهش به بررسی علت ایجاد نشتی و ترک در بدنه این تجهیزات پرداخته شده است.

* حقیری، علی - رئیس اداره بازرسی فنی، پتروشیمی شهید تندگویان، بندر ماهشهر، ایران حیدرنژاد، مهدی - سرپرست خوردگی و حفاظت فلزات، اداره بازرسی فنی پتروشیمی شهید تندگویان، بندر ماهشهر، ایران
کلمات کلیدی: ترک خوردگی تنشی، تنش باقیمانده، استنلس استیل آستنیتی، یون برم.
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات