بررسی اثر توان RF بر رفتار خوردگی پوشش کامپوزیتی TiB2/Cu اعمال شده روی زیرلایه فولاد زنگ‌نزن آستنیتی 304 به روش کندوپاش مغناطیسی

بررسی اثر توان RF بر رفتار خوردگی پوشش کامپوزیتی TiB2/Cu اعمال شده روی زیرلایه فولاد زنگ‌نزن آستنیتی 304 به روش کندوپاش مغناطیسی

تاریخ انتشار: سه شنبه، 20 تیر 1402، 20:38
549

در این تحقیق، اثر توان فرکانس رادیویی (RF) اعمال شده به ماده هدف مس روی فازهای ایجاد شده، مورفولوژی سطح و خواص خوردگی پوشش کامپوزیتی TiB2-Cu اعمال شده روی زیرلایه فولاد زنگ‌نزن آستنیتی با روش کندوپاش مغناطیسی بررسی شد. تــوان‌های RF بــرابر با W 10 (RF10) و W 20 (RF20) در مـــقادیر ثابت دیگر پارامترهای پوشش‌دهی یعنی فــشار کاری Torr 2- 10× 3، دمای °C 400، توان DC معادل W 120 و زمان 90 دقیقه برای تولید نمونه‌ها مورد استفاده قرار گرفت. برای بررسی‌های میکروسکوپی و آنالیز فازهای موجود در ماده به ترتیب از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و آنالیز پراش پرتوی ایکس استفاده شد. نتایج پراش پرتوی ایکس نشان داد در هر دو توان RF، پوشش کامپوزیتی با موفقیت روی زیرلایه رسوب داده شده است. با افزایش توان RF، اندازة بلورک‌های فاز TiB2 کاهش پیدا کرد. از طرفی، درصد عنصر مس در ترکیب پوشش افزایش یافت. الگوی پراش پرتوی ایکس مربوط به نمونه RF10 نشان داد که اتم‌های مس در این توان اعمالی، کمتر ساختار بلوری پیدا کرده‌اند. با ایجاد پوشش کامپوزیتی TiB2/Cu روی سطح زیرلایه، مقاومت به خوردگی افزایش یافت. اما نتایج حاصل از آزمون امپدانس و پلاریزاسیون الکتروشیمیایی نشان داد که با افزایش توانRF از W 10 به W 20، مقاومت خوردگی ماده پوشش داده شده از KΩcm2 9/185 به KΩcm27/17 کاهش می‌یابد. کاهش مقاومت به خوردگی با افزایش توان RF را می‌توان به افزایش مرزدانه‌ها به عنوان مناطق با انرژی بالا در پوشش نسبت داد که باعث کاهش مقاومت خوردگی می‌شود.

* کریمی، محسن - استادیار، دانشکده مهندسی شیمی و مواد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران بزرگ، منصور - استادیار، دانشکده مهندسی شیمی و مواد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران کاویانی کتولی، امیر – کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی شیمی و مواد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران عباسی فیروزجاه، مرضیه - استادیار، گروه علوم مهندسی، پردیس فناوریهای نوین، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
کلمات کلیدی: کندوپاش مغناطیسی، پوشش کامپوزیتی TiB2/Cu، توان RF، امپدانس الکتروشیمیایی، پلاریزاسیون الکتروشیمیایی.
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات