بررسی تأثیر حفاظت کاتدی پالسی بر میزان برد حفاظت کاتدی در زیر پوشش‌های نواری جداشده از فولاد خطوط لوله

بررسی تأثیر حفاظت کاتدی پالسی بر میزان برد حفاظت کاتدی در زیر پوشش‌های نواری جداشده از فولاد خطوط لوله

تاریخ انتشار: چهارشنبه، 10 دی 1399، 21:43
816

در این پژوهش به بررسی تأثیر حفاظت کاتدی پالسی بر میزان برد حفاظت کاتدی در زیرپوشش نواری جداشده از فولاد خط لوله پرداخته‌شده است و نتایج حاصله با حفاظت کاتدی به روش معمول مقایسه گردیده است. در این راستا تجهیزی که قادر به شبیه‌سازی شرایط زیرپوشش جدا شده از خط لوله به طول mm2000 باشد، طراحی و ساخته شد. به‌منظور بررسی تأثیر عرض شیار در میزان برد حفاظت، کوپن‌های ساخته شده از جنس فولاد خط لوله API X-52 با ابعاد mm 10×2000 وmm 50×2000، در زیر پوشش جدا شده با فاصله mm 3 قرار گرفتند. با قرار دادن تجهیز در داخل محلول شبیه‌سازی‌شده خاک C2، پتانسیل mVSCE1000- به دو روش حفاظت کاتدی معمول و پالسی با فرکانس 10000 هرتز به دهانه شیار پوشش جدا شده اعمال گردید. نتایج نشان داد که با اعمال روش معمول در هر دو عرض شیار، میزان پتانسیل در همان ابتدای شیار دچار افت شده و به مقادیر OCP می‌رسد در صورتی که در حفاظت پالسی بر خلاف روش معمول برد حفاظتی افزایش پیدا کرد. سطح حفاظت در شیار با عرض mm 50 بیشتر از شیار با عرض mm 10 اندازه گیری شد به گونه ای که سراسر طول جدایش در محدوده حفاظتی قرار گرفت. کم‌تر بودن سطح حفاظتی در شیار با عرض mm 10 می‌تواند به دلیل بالا بودن مقاومت ناشی از پلاریزاسیون غلظتی باشد که انتقال جریان مثبت به داخل شیار را محدود می‌کند. همچنین مقادیر pH در اثر اعمال حفاظت پالسی در شیار با عرض mm 50 به دلیل افزایش سطح حفاظت، دارای مقادیر بالاتری نسبت به شیار با عرض mm 10 بود. به طور خلاصه نتایج نشان داد که علی رغم عدم کارایی روش حفاظت معمول در زیر پوشش جدا شده نواری، اعمال حفاظت کاتدی پالسی با فرکانس بالا می تواند به عنوان یک روش موثر در افزایش برد حفاظت کاتدی در زیر پوشش‌های نواری جدا شده باشد.

* اسلامی، عبدالمجید - دانشیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران نجفی محترم، حسین - کارشناس ارشد مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران گلعذار، محمدعلی - استاد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران احمدی، مهدی - کارشناس ارشد حفاظت کاتدی، شرکت گاز استان اصفهان، اصفهان، ایران کاویان، امین - کارشناس ارشد حفاظت کاتدی، شرکت گاز استان اصفهان، اصفهان، ایران
کلمات کلیدی: خوردگی، پوشش جداشده، حفاظت کاتدی پالسی، فولاد خط لوله
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات