پیش نویس استاندارد DIS 17245، کارگروه شماره 13، کمیته فنی متناظر

پیش نویس استاندارد DIS 17245، کارگروه شماره 13، کمیته فنی متناظر

تاریخ انتشار: چهارشنبه، 9 مهر 1393، 15:28
4135
دانشور
کلمات کلیدی: پیش نویس استاندارد DIS 17245 /// مهلت ارسال پاسخ: 21 آبان ماه 1393