اثر نسبت گروه‌های عاملی ایزوسیانات به هیدروکسیل بر خواص ضدخوردگی پوشش پلی‌یورتانی در محلول اسیدی با استفاده از روش طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی

اثر نسبت گروه‌های عاملی ایزوسیانات به هیدروکسیل بر خواص ضدخوردگی پوشش پلی‌یورتانی در محلول اسیدی با استفاده از روش طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی

تاریخ انتشار: چهارشنبه، 30 شهریور 1401، 13:48
200

در این تحقیق پوشش ضدخوردگی دوجزئی از جنس پلی‌یورتان با استفاده از رزین آکریلیک پلی‌اُل و هاردنر ایزوسیانات با نسبت‌های مختلف NCO/OH ساخته شد. عملکرد ضدخوردگی این پوشش‌ها با استفاده از روش طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) با زمان در محیط اسید سولفوریک یک مولار بررسی شد. برای مقایسه کمی تأثیر نسبت NCO/OH بر عملکرد ضدخوردگی پوشش پلی‌یورتان از مدل‌های مدار معادل استفاده شد. نتایج نشان داد که با افزایش مقدار هاردنر، مقاومت به خوردگی پوشش ابتدا افزایش و سپس کاهش می‌یابد و بهترین عملکرد ضدخوردگی مربوط به پوشش دارای نسبت NCO/OH برابر با 2/1 است.

* عارفی نیا، رضا – دانشیار، گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران آبیل، الهه – کارشناسی ارشد، گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران خانی، علی – معاونت بهره برداری برق منطقه‌ای خراسان رضوی، مشهد، ایران
کلمات کلیدی: پلی‌یورتان، پلی آکریلیک، ایزوسیانات، طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات