چرخه‌ای از پنج رخداد: خوردگی، انحراف‌ فرایندی، انرژی، محیطزیست و هزینه‌ی تولید

چرخه‌ای از پنج رخداد: خوردگی، انحراف‌ فرایندی، انرژی، محیطزیست و هزینه‌ی تولید

تاریخ انتشار: دوشنبه، 30 خرداد 1401، 13:47
281

ارتباط میان پنج رخداد موجود در صنایع فرایندی: خوردگی،‌ انحراف فرایندی، انرژی، محیط‌زیست و هزینه‌ی تولید مورد بحث قرار گرفت. ارتباط معنی‌دار این پنج رخداد با یکدیگر توسعه یافت. در این میان نشان داده شد که چرا انحراف‌های فرایندی و خوردگی باید دارای بیشترین حجم اختصاص یافته برای طرح‌ریزی، تدوین استراتژی و تصمیم‌های مدیریتی خوردگی باشند. همچنین این دو رخداد از این منظر که خود عامل به وجود آمدن بسیاری دشواری‌های دیگر هستند مورد بررسی قرار گرفتند. یک نمونه‌ی صنعتی برای پرداختن به جزئیات موجود در هر رخداد ارائه شد تا نزدیکی ذهنی مناسبی به وجود آید. سپس در جریان معرفی رخدادها و ارتباط‌شان با یکدیگر، یک نمونه‌ی صنعتی دیگر برای نمایاندن آثار این رخدادها بر عملکرد کلی و نیز رخدادهای متناظر بررسی شد.

* حامد غفاریان، محمدرضا - مهندس ارشد فرایندهای یوتیلیتی و تصفیه‌خانه در فازهای 20 و 21 پارس جنوبی، شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، شرکت ملی گاز ایران، عسلویه، ایران
کلمات کلیدی: خوردگی، انحراف فرایندی، انرژی، محیط‌زیست، هزینه‌ی تولید، مستندسازی، ارتباط رخدادها، کاهش اثر، بازرسی فنی.
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات