بررسی بازده ممانعت‌کننده پایه ایمیدازولین بر خوردگی CO2 فولاد کربنی

بررسی بازده ممانعت‌کننده پایه ایمیدازولین بر خوردگی CO2 فولاد کربنی

تاریخ انتشار: دوشنبه، 30 خرداد 1401، 13:45
310

یکی از مشکلات اصلی در صنایع نفت و گاز، خوردگی ناشی از گاز CO2 می‌باشد که به خوردگی شیرین معروف است. استفاده از ممانعت‌کننده‌های خوردگی از مهم‌ترین روش‌های کنترل خوردگی در صنایع نفت و گاز می‌باشد. در این مقاله، به بررسی تاثیر غلظت یکی از مشتقات ایمیدازولین بر رفتار خوردگی CO2و مکانیزم بازدارندگی آن پرداخته شد. به این منظور، رفتار خوردگی فولاد ساده کربنی در محلول استاندارد NACE، در حضور غلظت‌های مختلف بازدارنده ایمیدازولین در دمای محیط با استفاده از آزمون‌های اندازه‌گیری پتانسیل مدار باز و آزمون پلاریزاسیون پتانسیوداینامیک مورد مطالعه قرار گرفت. بررسی نتایج نشان داد که ممانعت‌کننده ایمیدازولین به‌وسیله‌ی جذب برروی سطح و مسدود کردن مکان‌های فعال خوردگی منجر به کاهش خوردگی شده و سرعت واکنش خوردگی را کاهش مـی‌دهد. همـچنین نتایج حاصـل از تسـت‌های الکتروشیـمیایی نشان دادند که در غلظـت ppm 15 ممانعت‌کننده ایمیدازولین بیشترین مقاومت به خوردگی را برای فولاد کربنی دارد.

* مهدوی، مونا - کارشناسی ارشد، بخش مهندسی مواد و متالورژی دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران رهسپار، منصور - دانشیار، بخش مهندسی مواد و متالورژی دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
کلمات کلیدی: ممانعت‌کننده، ایمیدازولین، خوردگی شیرین، خوردگی CO2
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات