ارزیابی رسوب گذاری، خورندگی و تغییر رنگ آب در سامانه توزیع آب آشامیدنی در یک واحد پالایشگاهی

ارزیابی رسوب گذاری، خورندگی و تغییر رنگ آب در سامانه توزیع آب آشامیدنی در یک واحد پالایشگاهی

تاریخ انتشار: سه شنبه، 30 شهریور 1400، 12:24
164

سالانه حجم بسیاری از آب به ‌خاطر خوردگی خطوط انتقال هدر می‌رود در شرایطی که همواره با مشکل کمبود آب آشامیدنی و صنعتی مواجه هستیم. اهمیت انتقال و توزیع انواع آب‌های صنعتی نظیر آب آشامیدنی، آب یوتیلیتی، آب آتش‌نشانی، آب دیونیزه شده و آب خنک‌کننده بر کسی پوشیده نیست. خوردگی داخلی لوله‌های آب به عنوان یکی از معضلات صنعتی مطرح بوده و همواره کنترل آن‌ها با توجه به اهمیت موضوع مدنظر بوده است. عدم کنترل و نگهداری مناسب سیستمها از دیدگاه خوردگی هزینه‌های هنگفتی را به صنعت و محیط زیست تحمیل می‌کند. در این پژوهش میزان رسوب گذاری، خورندگی و ریشه‌یابی علت تغییر رنگ آب در شبکه توزیع و انتقال آب آشامیدنی یکی از پالایشگاه‌های کشور مورد ارزیابی واقع گردیده است. برای دست‌یابی به پاسخ این مسئله از روش‌هایی نظیر ارزیابی میدانی، نمونه ‌برداری، ماکروگرافی، آنالیز شیمیایی آب، استفاده از روابط ریاضی محاسبه اندیس‌های آب و تجزیه و تحلیل آماری استفاده شده است.

* پیری، بنیامین - کارشناسان خوردگی، اداره بازرسی فنی پالایشگاه یازدهم پارس جنوبی، بوشهر ایران خواجه محمدی، محمد حسین - رئیس بازرسی فنی، اداره بازرسی فنی پالایشگاه یازدهم پارس جنوبی، بوشهر ایران باقر زاده، مهدی - کارشناس ارشد خوردگی، اداره بازرسی فنی پالایشگاه یازدهم پارس جنوبی، بوشهر ایران نجفی محترم، حسین - کارشناسان خوردگی، اداره بازرسی فنی پالایشگاه یازدهم پارس جنوبی، بوشهر ایران زیارتی، محمد - کارشناس بازرسی مکانیک، اداره بازرسی فنی پالایشگاه یازدهم پارس جنوبی، بوشهر ایران عابدی، حسام - کارشناسان خوردگی، اداره بازرسی فنی پالایشگاه یازدهم پارس جنوبی، بوشهر ایران
کلمات کلیدی: ارزیابی رسوب گذاری و خورندگی آب، خوردگی لوله آب، خوردگی در سیستم انتقال و توزیع آب آشامیدنی، تغییر رنگ آب
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات