بررسی اثر عصاره پوست نارنج به‌عنوان بازدارنده دوستدار محیط ‌زیست بر خوردگی فولاد AISI-1030  در محیط اسیدسولفوریک 1 مولار

بررسی اثر عصاره پوست نارنج به‌عنوان بازدارنده دوستدار محیط ‌زیست بر خوردگی فولاد AISI-1030 در محیط اسیدسولفوریک 1 مولار

تاریخ انتشار: سه شنبه، 30 شهریور 1400، 11:58
178

در این پژوهش بازدارندگی خوردگی عصاره پوست نارنج به‌عنوان بازدارنده سبز و دوستدار محیط‌زیست بر خوردگی فـولاد AISI-1030 در محیط اسیدسولفوریک 1 مولار بررسی شده است. در مطالعات صورت‌گرفته با استفاده از روش‌های کاهش وزن (WL)، امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) و پلاریزاسیون پتانسیودینامیک (PDP) بازدهی مورد بررسی قرار گرفت. تمامی آزمون‌ها همخوانی خوبی داشتند و نشان دادند که با افزایش غلظت بازدارنده بازدهی افزایش می‌یابد. امپدانس نشان داد که عصاره پوست نارنج یک لایه محافظ بر روی سطح فلز تشکیل می‌دهد و با استفاده از mg/L 1500 بازدارنده بازدهی 98 درصد ایجاد می‌شود. منحنی‌های پلاریزاسیون نشان دادند که بازدارنده هم واکنش آندی و هم کاتدی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و از نوع بازدارنده مختلط است. بررسی‌های ترمودینامیکی و جذب نشان دادند که جذب بازدارنده بر روی سطح از مدل جذب ایزوترم لانگمایر پیروی می‌کند و جذب به‌صورت خودبه‌خودی هم از نوع فیزیکی و هم شیمیایی صورت می‌گیرد. همچنین خصوصیات شیمیایی بازدارنده سبز توسط طیف‌سنجی تبدیل فوریه فروسرخ (FTIR) بررسی شد که حضور O و N و گروه آروماتیک در پوست نارنج را به‌عنوان عوامل مؤثر بر بازدارندگی خوردگی نشان می‌دهد.

* دانایی، ایمان - استاد، دانشکده نفت آبادان، دانشگاه صنعت نفت، آبادان، ایران دماوند، جواد - بازرس ارشد فنی، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، بندرعباس، ایران اسکندری، هادی - دانشیار، دانشکده نفت آبادان، دانشگاه صنعت نفت، آبادان، ایران
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات