پوشش هوشمند نانو ساختار چندلایه حاوی اکسید گرافن و پلی الکترولیت‌های حساس به pH برای محافظت از خوردگی آلیاژ آلومینیوم 2024

پوشش هوشمند نانو ساختار چندلایه حاوی اکسید گرافن و پلی الکترولیت‌های حساس به pH برای محافظت از خوردگی آلیاژ آلومینیوم 2024

تاریخ انتشار: شنبه، 16 اردیبهشت 1402، 10:36
276

در پوشش‌های خود ترمیم شونده بازدارنده‌های خوردگی باید به نحو مناسبی وارد پوشش شوند تا در صورت بروز فرآیند خوردگی، رهایش هوشمند بازدارنده‌ی خوردگی رخ دهد. در این پژوهش برای اولین بار پوشش‌های خود ترمیم كننده نانو ساختار چند لایه شامل لایه‌های سل ـ ژل/ جفت پلی الکترولیت PDADMAC-PAA / بازدارنده خوردگی بنزو تری آزول / اكسید گرافن به منظور حفاظت از سطح آلیاژ آلومینیوم 2024 استفاده شده است. در صورت بروز فرآیند خوردگی تغیرات pH به صورت موضعی اتفاق می‌افتد و سبب رهایش هوشمند بازدارنده خوردگی از بین لایه‌های پلی الکترولیت و در نتیجه موجب ایجاد حفاظت سطح زیر لایه می‌گردد. همچنین حضور لایه اکسید گرافن از نفوذ آب و عوامل خورنده به سطح زیرلایه جلوگیری می-کند. جهت بررسی مورفولوژی، ترکیب شیمیایی و نحوه توزیع عناصر سازنده سطح آزمون‌های SEM و EDS مورد استفاده قرار گرفت. رهایش بازدارنده خوردگی در اثر تغیرات در pH محیطی توسط آزمون طیف‌سنجی UV-vis مطالعه شد. به جهت اطمینان از ایجاد لایه اکسید گرافن آزمون FTIR و RAMAN انجام شد. رفتار مقاومت به خوردگی نمونه‌ها توسط آزمون طیف‌‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون EIS برای نمونه‌های بهینه (نمونه‌های دارای لایه اکسید گرافن) پس از گذشت زمان 2 هفته نشان داد که امپدانس در فرکانس پایین در حدود 10 برابر بیشتر از نمونه کنترل (نمونه دارای تک لایه سل ـ ژل هیبریدی) برابر با مقدار ohm.cm242/5 10 بوده است.

* پیرهادی تواندشتی، ناهید - استاد یار، گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران امینی، امیرعباس - کارشناس ارشد، گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
کلمات کلیدی: پوشش خود ترمیم شونده، رهایش هوشمند، بازدارنده خوردگی، خوردگی، پلی الکترولیت، اکسید گرافن
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات