نانوذرات مغناطیسی MnFe2O4@SiO2: سنتز، تعیین مشخصه و بررسی عملکرد الکتروشیمیایی

نانوذرات مغناطیسی MnFe2O4@SiO2: سنتز، تعیین مشخصه و بررسی عملکرد الکتروشیمیایی

تاریخ انتشار: جمعه، 20 آبان 1401، 12:58
303

در این پژوهش، نانوذرات مغناطیسی MnFe2O4@SiO2 عامل‌دار شده با Nـ فسفونو متیل آمینو دی استیک اسید با ساختـار هسته ـ پوسته سنتز شدند. سپس خصوصیات گروه‌های عاملی سطحی، ساختار کریستالی، خواص مغناطیسی، اندازه و مورفولوژی سطحی این نانوذرات با به کارگیری آنالیزهای طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR)، پراش اشعه ایکس (XRD)، میکرسکوپ الکترونی روبشی ((FE-SEM، آنالیز توزین حرارتی (TGA) و مغناطیس‌سنج نمونه مرتعش VSM)) مورد بررسی و شناسایی قرار گرفتند. در این تحقیق، اثر بازدارنده تشکیل رسوب شامل نانوذرات مغناطیسی MnFe2O4@SiO2 بر فرآیند رسوب‌گذاری مطابق آزمون مرجع (NACE TM0374) با افزودن ppm 5 از ترکیب بازدارنده رسوب مورد بررسی قرار گرفت. در این آزمون رسوب‌گذاری سولفات کلسیم و کربنات کلسیم بر روی سطح فولاد کربن بررسی گردید. بدین منظور، قطعه فولاد کربنی که در مجاورت ترکیب رسوب‌گذار و عدم حضور ترکیب بازدارنده رسوب (آزمون کنترل) و ترکیب رسوب‌گذار به همراه بازدارنده رسوب (آزمون اصلی) در مدت زمان معین (60 دقیقه) قرار می‌گیرد. سپس میزان رسوبات نمونه فولاد کربن شاهد و اصلی در محیط مشابه برج خنک‎کن نیروگاه‌های حرارتی شامل ppm 1000 کلرید و ppm 500 سولفات بررسی شده است. به منظور سنجش میزان رسوب‌گذاری بر روی سطح نمونه فولاد کربنی شاهد و اصلی، آزمون پلاریزاسیون تافل و امپدانس الکتریکی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که میزان تشکیل رسوب در حضور عوامل بازدارنده رسوب‌گذاری به شدت کاهش می‌یابد.

* نوروزی تیسه، زینب - استادیار، گروه پژوهشی شیمی و فرایند، پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران قهرمان افشار، مجید - استادیار، گروه پژوهشی شیمی و فرایند، پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران اسماعیل پور، محسن - استادیار، گروه پژوهشی شیمی و فرایند، پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران قاسمی نژاد، حسین - استادیار، گروه پژوهشی شیمی و فرایند، پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران قهرمانزاده، رامین - استادیار، مرکز تحقیقاتی نانوبیوتکنولوژی، پژوهشگاه ابن سینا، تهران، ایران
کلمات کلیدی: نانوذرات MnFe2O4@SiO2؛ بازدارنده رسوب‌گذاری؛ نیروگاه حرارتی؛ آزمون تافل؛ آزمون امپدانس.
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات