اثر دمای تف جوشی روی خواص کامپوزیت  تیتانیوم ـ آلومینا ـ هیدروکسی‌آپاتیت ساخته شده به روش تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای

اثر دمای تف جوشی روی خواص کامپوزیت تیتانیوم ـ آلومینا ـ هیدروکسی‌آپاتیت ساخته شده به روش تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای

تاریخ انتشار: پنجشنبه، 28 اسفند 1399، 17:32
917

در مقاله پیش‌رو، روش تف جوشی پلاسمای جرقه‌ای برای تولید کامپوزیت سه تایی Ti-Al2O3-HA استفاده شد. بدین منظور پودرها تحت فشار MPa 40 در دماهای 1200 و 1300 درجه سانتی‌گراد به مدت 5 دقیقه سینترشدند. مشخصات میکروساختاری با کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی شد. به ‌منظور بررسی خواص نمونه‌ها آزمون‌های سنجش دانسیته، سختی، امپدانس الکتروشیمیایی و پلاریزاسیون انجام شد. نتایج نشان داد که با افزایش دمای تف جوشی ازºC 1200 به ºC 1300 در ساخت کامپوزیت‌ Ti-Al2O3-HA، با توجه به بهبود سینترینگ، دانسیته نمونه‌ها افزایش و تخلخل ظاهری کاهش می‌یابد. از طرفی با افزایش دما، سختی نمونه‌ها از HV 528 به HV 612 افزایش یافت. نتایج آزمون امپدانس الکتروشیمیایی نشان داد با افزایش دمای سینترینگ مقاومت پلاریزاسیونی نمونه از Ωcm2 222 به Ωcm2 996 بهبود یافته است. علاوه بر این دانسیته جریان خوردگی بر اساس آزمون پلاریزاسیون الکتروشیمیایی از μA/cm2 35/16 به μA/cm2 47/1 تقلیل پیدا کرد. بهبود مقاومت به خوردگی به کاهش تخلخل و تشکیل فیلم پسیو مقاوم‌تر روی سطح نمونه با افزایش دمای سینترینگ نسبت داده شد.

* بزرگ، منصور ـ دانشکده مهندسی شیمی و مواد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران محمدطاهری، مهیا ـ دانشکده مهندسی شیمی و مواد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران یزدانی، آرش ـ دانشکده مهندسی شیمی و مواد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
کلمات کلیدی: تفجوشی پلاسمای جرقه‌ای، کامپوزیت تیتانیوم- آلومینا- هیدروکسی‌آپاتیت، امپدانس الکتروشیمیایی، پلاریزاسیون الکتروشیمیایی
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات