مدیریت بازدارنده‌های خوردگی در میادین منتخب شرکت ملی نفت ایران

مدیریت بازدارنده‌های خوردگی در میادین منتخب شرکت ملی نفت ایران

تاریخ انتشار: دوشنبه، 20 بهمن 1399، 16:34
420

فعالیتهای گسترده‌ای در زمینه بازدارنده‌های خوردگی در تاسیسات مربوط به صنایع نفت و گاز ایران، توسط كارشناسان خبره این حوزه انجام می‌پذیرد که این اقدامات توانسته است موجب حفظ سرمایههای ملی در این صنایع شود. هدف اصلی از پیاده‌سازی نظام مدیریت خوردگی، سامان‌دهی فرآیندهای مرتبط با مهندسی خوردگی است، به‌گونه‌ای كه در درازمدت و با بهبود مستمر شرایط، هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از خوردگی كاهش یابد. یکی از موارد اصلی در کنترل و کاهش سرعت خوردگی و هزینه‌های ناشی از آن استفاده از بازدانده‌های خوردگی است که به انحاء مختلف در صنایع نفت و گاز مصرف می‌شود. در این پژوهش با استفاده از آخرین اطلاعات روز دنیا در زمینه انتخاب، مصرف و پایش بازدارنده‌های خوردگی، پرسش‌نامه‌هایی تهیه و جهت بررسی وضعیت موارد مذکور در میادین منتخب شرکت ملی نفت ایران توزیع گردید. بر اساس نتایج حاصله از پرسشنامه‌های تکمیلی و به روزترین پارامترهای مرتبط درزمینه مدیریت بازدارنده‌های خوردگی، هشت پارامتر جهت پایش وضعیت استفاده از بازدارنده‌های خوردگی معرفی شدند. این پارامترها در میادین مختلف شرکت ملی نفت ایراناندازه گیری شدند. بر مبنای فاکتورهای مرتبط امتیازدهی گردید. با توجه به نتایج حاصل ازین تحقیق مشخص گردید که تامین به موقع مواد شیمیایی و سیستم‌های تزریق عمده‌ترین معضل موجود در زمینه استفاده از بازدارنده‌های خوردگی هستند. در راستای حل معضلات موجود پیشنهاداتی ارائه گردید.

* حسینی علی آبادی، مریم - استادیار، پژوهشکده حفاظت صنعتی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران نشاطی، جابر - دانشیار، پردیس انرژی و محیط زیست، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران روانشید، حبیب‌اله - دانشکده متالورژی - دانشگاه تهران امیرپور، ستاره - دانشکده متالورژی - دانشگاه صنعتی شریف رحیمی مفرد، حسین - مربی، پژوهشکده حفاظت صنعتی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران جابر نشاطی، پردیس انرژی و محیط زیست -پژوهشگاه صنعت نفت مریم حسینی علی آبادی*،استادیار، پژوهشکده حفاظت صنعتی – پژوهشگاه صنعت نفت
کلمات کلیدی: خوردگی، بازدارنده، مدیریت خوردگی، بررسی میدانی
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات