بررسی تاثیر نوع آماده سازی سطح فولاد بر مقاومت به خوردگی و چسبندگی پوشش اپوکسی/پرک شیشه

بررسی تاثیر نوع آماده سازی سطح فولاد بر مقاومت به خوردگی و چسبندگی پوشش اپوکسی/پرک شیشه

تاریخ انتشار: چهارشنبه، 15 بهمن 1399، 00:39
896

معمولا در همه کاربردهایی که پوشش آلی بر روی سطح فلز اعمال می‌شود، سطح نیازمند آماده‌سازی‌های فیزیکی و شیمیایی به منظور افزایش چسبندگی و مقاومت در برابر خوردگی سیستم است. کنترل زبری و شیمی سطح فلز اصلاح شده به‌وسیله پوشش تبدیلی از عوامل موثر در چسبندگی به پوشش‌های آلی می‌باشند. در این پروژه رفتار مقاومت به خوردگی و چسبندگی پوشش‌های اپوکسی در حضور و عدم حضور رنگدانه ضد خوردگی پرک شیشه بر روی سطح آماده سازی شده از طریق اعمال پوشش تبدیلی زیرکونیوم و سطح سندبلاست شده مورد بررسی قرار داده می شود. نقاط بهینه پوشش تبدیلی، زمان غوطه وری 90 ثانیه، pH=4 و غلظت 01/0 مولار از هگزافلوروزیرکونیک اسید است که بهترین شرایط مقاومت به خوردگی را دارد. در گام بعد تاثیر نوع آماده سازی سطح شامل پوشش تبدیلی بر پایه زیرکونیوم بر رفتار مقاومت به خوردگی پوشش و ریخت شناسی سطح با استفاده از آزمون‌های الکتروشیمیایی و تصاویر میکروسکوپ نیروی اتمی مورد بررسی قرار گرفت که مشخص شد نمونه‌های آماده سازی شده با پوشش تبدیلی با تغییر در ناهمواری‌های سطح در مقیاس نانومتری و تغییر شیمی سطح، میزان مقاومت به خوردگی و چسبندگی بالاتری را از خود نشان می دهد. در گام آخر پوشش اپوکسی/پرک شیشه با 10 درصد از پرک شیشه بر روی سطح آماده سازی شده از طریق پوشش تبدیلی اعمال شد و مشخص گردید که اضافه کردن رنگدانه ضد خوردگی پرک شیشه باعث افزایش میزان مقاومت به خوردگی پوشش حاصل میگردد که نتایج آزمون مه نمکی تصدیقی بر این امر می‌باشد.

* ابراهیمی، مرتضی - دانشیار، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران یزدانی، سینا - دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران سرابی، علی اصغر - دانشیار، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران عیوض محمدلو، حسین - استادیار، گروه رنگ و روکش‌های سطح، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران، ایران عیوض محمدلو، امین - دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران، ایران
کلمات کلیدی: خوردگی، پوشش تبدیلی، اپوکسی، پرک شیشه، استیل 37
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات