ارائه‌ی مدلی جدید برای تخمین جذب آب پوشش‌ بر مبنای ارزیابی‌های اسپكتروسكوپی امپدانس الكتروشیمیایی

ارائه‌ی مدلی جدید برای تخمین جذب آب پوشش‌ بر مبنای ارزیابی‌های اسپكتروسكوپی امپدانس الكتروشیمیایی

تاریخ انتشار: سه شنبه، 6 آبان 1399، 14:20
567

در این پژوهش با استفاده از داده‌های اسپكتروسكوپی امپدانس الكتروشیمیایی و بر اساس تئوری متوسط موثر مدلی جدید برای تخمین جذب آب پوشش‌ها توسعه داده شد. برای این منظور فرض شده، جزء حجمی الكترولیت (آب) در مقطع عرضی فیلم پوششی به صورت یك تابع توانی تغییر می‌كند و پروفایل مقاومت ویژه و تراوایی پوشش غوطه‌ور شده در محلول الكترولیت را می توان طبق یك فرمول بر مبنای تئوری متوسط موثر حاصل از تركیب موازی دو محیط شامل الكترولیت و ماده‌ی پوششی محاسبه كرد و با انتگرال گیری از این جزء حجمی الكترولیت در طول ضخامت فیلم پوششی مقدار كل جذب آب قابل محاسبه است. در ادامه برای اعتبار سنجی نتایج حاصل از مدل توسعه داده شده، نتایج حاصل از مدل ارائه شده با نتایج محاسبه شده بر مبنای تئوری براشر-كینگزبری و وزن سنجی در مورد یك نمونه پوشش اپوكسی تجاری كه به مدت 120 روز در محلول 3.5 درصد كلرید سدیم غوطه‌ور شده بود مقایسه گردید. نتایج حاصل نشان داد كه مقادیر جذب آب تخمین زده شده با نتایج تعیین شده طبق تئوری براشر-كینگزبری و وزن‌سنجی همخوانی نسبتا خوبی دارد. ضمن اینكه با این روش امكان تخمین پروفایل جذب آب پوشش، تغییرات مقاومت ویژه و تراوایی پوشش در طول زمان غوطه‌وری نیز میسر گردید.

* اکبری نژاد، اسمعیل - استادیار، گروه پژوهش پوشش، پژوهشكده‌ی حفاظت صنعتی، پژوهشگاه صنعت نفت
کلمات کلیدی: اسپكتروسكوپی امپدانس الكتروشیمیایی، جذب آب، مدل، پوشش اپوكسی
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات