بررسی تاثیر دوام چسبندگی بر رفتار حفاظت ازخوردگی پوشش‌های اپوکسی به روش طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS)

بررسی تاثیر دوام چسبندگی بر رفتار حفاظت ازخوردگی پوشش‌های اپوکسی به روش طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS)

تاریخ انتشار: یكشنبه، 29 تیر 1399، 12:18
462

در این پژوهش سعی شده که ارتباط بین چسبندگی پوشش به زیرآیند (در دوره‌های خشک و تر) با تغییرات رفتار حفاظتی آن بررسی گردد. برای تحلیل این رفتار از خواص ویسکوالاستیک پوشش‌ها استفاده شده است. برای این منظور از یک نوع پوشش اپوکسی (Araldite GY 783) که با مخلوطی از دو نوع سخت کننده ی متفاوت (سیکلوآلیفاتیک پلی آمین و پلی اتر پلی آمین) بعنوان عامل پخت در 4 درصد اختلاط متفاوت ( 80-20 و 50-50 و 30-70 و 10-90 ) استفاده شده است. پوشش‌ها بر سطح زیرآیند فولاد نرم اعمال شده و در دستگاه کابین رطوبت به مدت 300 روز در معرض رطوبت و دمای 40 درجه سانتیگراد قرار گرفتند. در فواصل زمانی مشخص آزمون چسبندگی (درحالت تر و پس از خشک شدن) انجام شد. خواص ویسکوالاستیک پوشش ها، تراوایی نسبت به بخار آب، چسبندگی در حالت تر و بازیابی چسبندگی نمونه‌ها با نتایج حاصل از آزمون طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی مقایسه گردید و تاثیر عوامل مختلف بر رفتار حفاظتی پوشش بررسی شد. نتایج نشان داد که نمونه ی 80-20 که رفتار حفاظتی مناسبی در ابتدای دوره دارد (|Z| =1010 Ω cm2) و مدول الاستیک بالاتر (MPa 1275) و تراوایی کم تری نسبت به سایر نمونه‌ها (gr/m2hr 308/0) دارد بر خلاف انتظار، رفتار حفاظتی خود را طی زمان از دست می دهد در حالی که نمونه ی 10-90 با مدول الاستیک پایین تر (MPa 465) و تراوایی بالاتر (gr/m2hr 59/2) که در ابتدا رفتار حفاظتی متوسطی (|Z| =107 Ω cm2) دارد در در طول زمان رطوبت دهی، رفتار حفاظتی خود را حفظ می کند. داده‌های مربوط به تعیین مدار معادل نمونه‌ها نشان داد که مقاومت انتقال بار در مدت رطوبت دهی، در نمونه ی 80-20، 4 مرتبه ی 10تایی کمتر شد ولی این مقاومت در نمونه ی 10-90 و در همان زمان فقط 1 مرتبه ی 10 تایی کاهش یافت. علاوه بر آن افزایش ظرفیت خازنی لایه ی دوگانه در نمونه-ی 10-90، 10 برابر شد در حالیکه این افزایش در مورد نمونه ی 80-20، 103 برابر بود. این نتایج نشان داد که افت خواص حفاظتی در نمونه‌های مورد آزمون در زمان رطوبت دهی از تراوایی پوشش‌ها تابعیت نمی کند و تنها در زمان اولیه تابع تراوایی می باشد. اما نتایج حاصل از آزمون چسبندگی افت شدید چسبندگی برای نمونه ی 80-20 و دوام چسبندگی برای نمونه ی 10-90 را نشان داد که بیانگر ارتباط مستقیم رفتار حفاظتی پوشش با دوام چسبندگی آن می باشد.

*رنجبر، زهرا - استاد، گروه پژوهشی پوشش‌های سطح و خوردگی، پژوهشکده‌ی پوشش‌های سطح و فناوری‌های نوین، پژوهشگاه رنگ منتظری، شادی - استادیار، گروه پژوهشی پوشش‌های سطح و خوردگی، پژوهشکده‌ی پوشش‌های سطح و فناوری‌های نوین، پژوهشگاه رنگ رستگار، سعید - استادیار، دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کلمات کلیدی: پوشش محافظ خوردگی، EIS، دوام چسبندگی، پوشش اپوکسی، مدار معادل
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات