مقایسه رفتار خوردگی پوشش‌های نانوکامپوزیتی پایه روی با ذرات تقویت کننده کاربید سیلیسیم و اکسید تیتانیم ایجاد شده تحت فرآیند آبکاری پالسی

مقایسه رفتار خوردگی پوشش‌های نانوکامپوزیتی پایه روی با ذرات تقویت کننده کاربید سیلیسیم و اکسید تیتانیم ایجاد شده تحت فرآیند آبکاری پالسی

تاریخ انتشار: سه شنبه، 29 بهمن 1398، 11:42
934

پوشش‌های خالص روی و نانوکامپوزیتی Zn-SiC و Zn-TiO2 با استفاده از فرآیند آبکاری پالسی از یک محلول پایه سولفاتی تهیه شدند. در حین پوشش دهی تحت فرآیند آبکاری پالسی، پارامترهای دانسیته جریان ماکزیمم، فرکانس و چرخه کاری بررسی شدند. جهت مشخصه یابی این پوشش ها، مورفولوژی سطح با استفاه از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM و FE SEM) ترکیب پوشش‌ها با استفاده از آنالیز عنصری EDS، ریزساختار با استفاده آنالیز اشعه ایکس (XRD)، رفتار خوردگی با با استفاده از آزمون‌های پلاریزاسیون پتانسیودینامیک و امپدانس الکتروشیمیایی (EIS)، توپوگرافی سطح با استفاده از آنالیز میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) و همچنین میکروسختی نمونه‌ها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. بیشترین میزان درصد نانوذرات رسوبی SiC به میزان 73/8 درصد حجمی و نانوذرات TiO2 به میزان 12/7 درصد حجمی مشاهده شد. همچنین کمترین دانسیته جریان خوردگی در پوشش روی به میزان A/cm2μ 1/7، در پوشش Zn-SiC به میزان A/cm2μ 49/4 و در پوشش Zn-TiO2 به میزان A/cm2μ 53/4 محاسبه گردید. لذا مشاهده شد استفاده توام از سیستم پوشش دهی کامپوزیتی و فرآیند آبکاری پالسی می تواند مقاومت به خوردگی را به میزان قابل توجهی افزایش داد. آنالیز XRD نشان می دهد در نمونه پوشش خالص، صفحه (002) جهت گیری غالب می باشد که با ورود نانوذرات SiC و TiO2 به درون ساختار فلز روی، شدت پیک (002) کاهش یافته و جهت گیری در راستای صفحه (101) تقویت می‌شود. زبری میانگین برای 3 نمونه از پوشش Zn، Zn-SiC وZn-TiO2 به ترتیب 11/528، 32/627 و nm41/815 می‌باشد. همچنین با ورود نانوذرات SiC و TiO2به ساختار فلز روی، میکروسختی افزایش یافته است.

* سجادنژاد، محمد -دکتری، استادیار، گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران غلیم زاده، محمد -دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی و مواد، گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران عسکری زمانی، محمد علی - دکتری، استادیار، گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران حیدری، فاطمه - دکتری، استادیار، گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران کریمی آباده، هومن - کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی و مواد، گروه مهندسی و علم مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
کلمات کلیدی: آبکاری الکتریکی پالسی، پوشش‌های نانوکامپوزیتی، کاربید سیلیسیم، اکسید تیتانیم، دانسیته جریان، فرکانس، چرخه کاری
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات