بررسی خواص ریزساختاری و حفاظتی پوشش‌های اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی همراه با بازدارنده نیترات سریم شکل گرفته روی سطح منیزیم AZ31

بررسی خواص ریزساختاری و حفاظتی پوشش‌های اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی همراه با بازدارنده نیترات سریم شکل گرفته روی سطح منیزیم AZ31

تاریخ انتشار: یكشنبه، 15 دی 1398، 18:18
1750

در این تحقیق به بررسی تأثیر حضور افزودنی نیترات سریم در ریزساختار و خواص حفاظتی پوشش‌های اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی (PEO) شکل گرفته در محلول الکترولیت فسفاتی اعمال شده روی سطح منیزیم AZ31 پرداخته شد. با توجه به نتایج SEM/EDS سریم در ساختار پوشش اکسیدی جایگیری نموده و افزایش آن در الکترولیت منجر به کاهش سایز حفرات پوشش PEO شده است. با توجه به نتایج پلاریزاسیون پتانسیودینامیک و طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی، حضور افزودنی نیترات سریم در الکترولیت فسفاتی، باعث بهبود خواص حفاظتی پوشش PEO می‌گردد. مدول امپدانس برای پوشش حاوی 1 گرم بر لیتر نیترات سریم بعد از 7 روز غوطه‌وری در محلول NaCl، حدود 8 برابر بیشتر از پوشش فاقد افزودنی بوده است. همچنین بررسی‌های ترمودینامیکی انجام گرفته نشان داد که تشکیل محصولات خوردگی حاوی سریم امکان‌پذیر بوده و پایدار می‌باشد و به همین دلیل باعث بهبود خواص حفاظتی پوشش PEO می‌شوند.

* طورانی، منصور - دکتری مهندسی مواد، خوردگی و حفاظت سطح، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
کلمات کلیدی: پوشش PEO، نیترات سریم، EIS، منیزیم
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات