بررسی ساختار و خواص خوردگی پوشش NiCrBSi به همراه ذرات تنگستن کارباید به وسیله پاشش شعله‌ای روی چدن داکتیل

بررسی ساختار و خواص خوردگی پوشش NiCrBSi به همراه ذرات تنگستن کارباید به وسیله پاشش شعله‌ای روی چدن داکتیل

تاریخ انتشار: یكشنبه، 7 مهر 1398، 12:44
958

دراین تحقیق خوردگی الکتروشیمیایی پوشش کامپوزیتی (نیکل -کروم -بور -سیلیسیم) با و بدون ذرات تنگستن کارباید به وسیله پاشش شعله‌ای بر روی چدن داکتیل مورد بررسی قرار گرفت. پس از آماده سازی و پیشگرم‌ کردن زیر لایه، پوشش NiCrBSi و NiCrBSi-WC (با پودر پیش اختلاط50درصد حجمی) با استفاده از دستگاه پاشش شعله‌ای اعمال شد. پس ازپوشش، عملیات ذوب مجدد با استفاده از شعله اكسی استیلن انجام شد. بررسی ریزساختار توسط میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی مجهز به طیف سنجی انرژی اشعه ایکس، تعیین فازهای پوشش با پراش پرتو ایكس و رفتار خوردگی با آزمون‌های پلاریزاسیون پتانسیوداینامیک و طیف نگاری امپدانس الکتروشیمیایی در محلول آب نمک ۳ % و محلول اسید سولفوریک 2 درصدوزنی در دمای محیط انجام شد. پوشش NiCrBSi-WC دارای سطحی صاف و تخلخل کمتر از پوشش NiCrBSi است. فصل مشترک پوشش NiCrBSi-WC با زیرلایه دارای پیوستگی بهتری است و تنگستن کارباید بیشتری در فصل مشترک با زیرلایه تجمع کرده است. پوشش NiCrBSi-WC مقاومت به خوردگی بهتری نسبت به پوشش NiCrBSi دارد. اختلاف شدت جریان خوردگی دو پوشش در محیط NaCl، بسیار بیشتر از محیط H2SO4 است. در محلول 5/3 درصد نمک یک فیلم جذب شده اکسیژن روی سطح تشکیل می شود و سطح پوشش‌ها در حالت خود پسیو(self-passive) قرار دارد. تفاوت رفتار خوردگی الکتروشیمیایی پوشش‌ حاوی تنگستن کارباید با اکسیداسیون این جزء مرتبط است. وجود نقایص و تخلخل در پوششها باعث می شود تا الکترولیت به سطح زیرلایه برسد. از آنجایی که هیچ لایه محافظی در الکترولیت H2SO4 روی سطح پوشش تشکیل نمی شود، تفاوت بین خوردگی دو پوشش در محیط اسیدی معنی دار نیست.

* خلج، غلامرضا ـ دانشیار، گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران رسولی، امیر ـ کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران
کلمات کلیدی: خوردگی الکتروشیمیایی، پوشش کامپوزیتی، پوشش پایه نیکل، پاشش شعله‌ای، کاربیدتنگستن
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات