تاثیر مورفولوژی بر سختی و مقاومت به خوردگی پوشش‌های کبالت ایجاد شده با ترسیب الکتروشیمیایی جریان پالسی

تاثیر مورفولوژی بر سختی و مقاومت به خوردگی پوشش‌های کبالت ایجاد شده با ترسیب الکتروشیمیایی جریان پالسی

تاریخ انتشار: جمعه، 30 فروردین 1398، 18:22
1563

در این تحقیق پوشش‌های کبالت با دو نوع مورفولوژی صاف و سوزنی به روش ترسیب الکتروشیمیایی با جریان پالسی و با تغییر چگالی جریان تولید شدند. ترکیب شیمیایی و مورفولوژی پوشش‌ها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مجهز به اسپکترومتر توزیع انرژی (EDS) مورد مطالعه قرار گرفت. بررسی‌های ساختاری و اندازه گیری سختی پوشش‌ها با بکارگیری دستگاه پراش اشعه ایکس (XRD) و میکروسختی سنج ویکرز انجام شد. برای مطالعه رفتار خوردگی پوشش‌ها و زیرلایه فولادی از آزمون‌های پلاریزاسیون و امپدانس الکتروشیمیایی در محلول کلرید سدیم % 5/3 استفاده شد. نتایج نشان دادند که با افزایش چگالی جریان پیک از 100 به mA cm-2 200 راندمان جریان کاتدی از 87 به % 60 کاهش یافته و مورفولوژی پوشش از صاف به سوزنی تغییر می کند. بر اساس الگوهای XRD علی رغم عدم تغییر ساختار کریستالی هگزاگونال متراکم پوشش‌های کبالت با افزایش چگالی جریان، جهت گیری ترجیحی تغییر کرده است. نتایج سختی و خوردگی حاکی از بالاتر بودن میکروسختی و مقاومت به خوردگی پوشش کبالت با مورفولوژی صاف در مقایسه با پوشش با مورفولوژی سوزنی و زیرلایه فولادی هستند. با تغییر مورفولوژی از صاف به سوزنی مقدار سختی از حدود 400 به 215 ویکرز کاهش می یابد. مقاومت به پلاریزاسیون پوشش با مورفولوژی صاف حدود 23 و 3/2 مرتبه بیشتر از زیرلایه فولادی و پوشش با مورفولوژی سوزنی بود.

سهیل مهدوی، زهرا محمدزاد بزمی
کلمات کلیدی: ترسیب الکتروشیمیایی پالسی، کبالت، چگالی جریان، مورفولوژی، خوردگی
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات