تهیه یک شیف باز جدید بر پایه کرومون به عنوان بازدارنده خوردگی فولاد کربنی در محیط هیدروکلریک اسید

تهیه یک شیف باز جدید بر پایه کرومون به عنوان بازدارنده خوردگی فولاد کربنی در محیط هیدروکلریک اسید

تاریخ انتشار: چهارشنبه، 28 فروردین 1398، 17:25
1630

دراین پژوهش یک ترکیب باز شیف بر پایه کرومون سنتز شد واثر بازدارندگی آن روی خوردگی فولادکربنی درمحیط هیدروکلریک اسید بررسی شد. در این راستا اثر بازدارندگی این ترکیب به وسیله‏ی روش‏های کاهش وزن، تست UV، روش‏های الکتروشیمیایی نظیر اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) و پلاریزاسیون، آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، طیف‏سنجی پراش اشعه X (EDX) و ایزوترم جذب بررسی شد. نتایج بررسی‏ها حاکی از اثر بازدارندگی خوب با کارایی بالای 92% برای باز شیف سنتز شده در محیط اسیدی بود. غلظت‏های 5/0، 1، 5/1 و 2 میلی مولار از بازدارنده بررسی شدند که بهترین نتیجه در غلظت 1 میلی‏مولار بدست آمد. نتایج SEM-EDX نشان داد که در حضور بازدارنده میزان جذب سطحی یونهای کلراید بر بستر فولاد به میزان 90% کاهش می‏یابد و طبق بررسی‏های ایزوترم جذب سطحی، جذب بازدارنده بر سطح فولاد از ایزوترم لانگمویر پیروی می‏کند.

*محمدی، سمیه - استادیار شیمی کاربردی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان محمدی، اسداله - دانشیار شیمی کاربردی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان ‏نباتی‏پور، سمانه - دانشجوی کارشناسی ارشد، شیمی کاربردی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان
کلمات کلیدی: باز شیف، بازدارنده، فولاد کربنی، پلاریزاسیون، امپدانس الکتروشیمیایی، اسید هیدروکلریک
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات