بررسی تأثیر متغیرهای جوشکاری انفجاری بر خواص خوردگی اتصال لوله‌های AA1050 و AA5083 در محیط نمک

بررسی تأثیر متغیرهای جوشکاری انفجاری بر خواص خوردگی اتصال لوله‌های AA1050 و AA5083 در محیط نمک

تاریخ انتشار: دوشنبه، 15 مهر 1398، 11:53
1204

در این مقاله به بررسی ریزساختار و رفتار خوردگی اتصال انفجاری لوله‌های AA1050/ AA5083 با دو فاصله توقف 6 و mm 75/6 انجام گردید. بررسی‌های ریزساختاری فصل مشترک اتصال توسط میکروسکوپ نوری نشان داد که در نمونه 1 (دارای فاصله توقف mm 6) در راستای طولی، فصل مشترک به صورت موجی ایجاد شده بود در حالی که در راستای قطری فصل مشترک مسطح بود. اما در نمونه 2 (دارای فاصله توقف mm 75/6) هم در راستای طولی و هم در راستای قطری فصل مشترک موجی تشکیل شده بود. بررسی‌های ریزساختاری فصل مشترک توسط میکروسکوپ الکترونی نشان داد که دامنه و طول موج در نمونه 1 (به ترتیب برابر 1732 و µm 467) کمتر از نمونه 2 (به ترتیب برابر 1754 و µm 791) بود. همچنین تشکیل ذوب موضعی در فصل مشترک هیچ یک از نمونه‌ها مشاهده نشد. بررسی نتایج آزمون پلاریزاسیون پتانسیودینامیک نشان داد که با افزایش فاصله توقف، پتانسیل خوردگی از mv 818- (در نمونه 1) بهmv 806- (در نمونه 2) کاهش‌یافته و چگالی جریان خوردگی از µA/cm2 088/2 (در نمونه 1) به µA/cm2 191/3 (در نمونه 2) افزایش ‌یافته است. بررسی نتایج آزمون طیف‌نگاری امپدانس الکتروشیمیایی نشان داد که در هیچ کدام از نمونه‌ها، لایه دوگانه تشکیل شده در سطح بصورت خازن ایده ال عمل نمی‌کند. بررسی نمودار نایکوئست نمونه‌های جوش انفجاری نشان دهنده بیشتر بودن شعاع انحنا نمونه 2 نسبت به نمونه 1 و در نتیجه بیشتر بودن مقاومت به خوردگی نمونه 1 می‌باشد. همچنین، بررسی منحنی بد-فاز نمونه‌های 1 و 2 نشان داد که مقاومت مدار Rs+Rp)) در نمونه 1 برابر 1×104.3 اهم و در نمونه 2 برابر 1×103 اهم است.

راضیه بهرامی فریدونی، محمدرضا خانزاده، امیرعباس نوربخش، حمید بختیاری، محمد سودمند
کلمات کلیدی: جوشکاری انفجاری، ضخامت بار انفجاری، تغییر شکل پلاستیکی شدید، گردابه.
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات