تاثیر افزودنی‌های سریم نیترات و آدپیک اسید بر رفتار مقاومت به خوردگی و ریزساختار پوشش تبدیلی وانادیوم بر روی آلیاژ 2024 آلومینیم

تاثیر افزودنی‌های سریم نیترات و آدپیک اسید بر رفتار مقاومت به خوردگی و ریزساختار پوشش تبدیلی وانادیوم بر روی آلیاژ 2024 آلومینیم

تاریخ انتشار: سه شنبه، 11 دی 1397، 12:14
1218

در این پژوهش، تاثیر افزودنی معدنی سریم نیترات و همچنین افزودنی آلی آدپیک اسید بر رفتار مقاومت به خوردگی و ریزساختار پوشش تبدیلی وانادیوم بر روی زمینه ی آلیاژ آلومینیوم 2024 بررسی شد. ابتدا غلظت بهینه از هر دو افزودنی آلی و معدنی در شرایط بهینه ی پوشش دهی در عدم حضور افزودنی ها، با استفاده از نتایج آزمون‌های طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) و پلاریزاسیون جریان مستقیم (DC)تعیین شد. سپس به منظور بررسی مناسب تاثیر این دو افزودنی بهینه سازی مجدد سه پارامتر زمان، دما وpH محلول پوشش دهی در حضور افزودنی‌ها انجام شد. براساس نتایج حاصل از آزمون‌های پلاریزاسیون جریان مستقیم و طیف سنجی امپدانس الکتروشمیایی، نمونه ی پوشش شده با پوشش تبدیلی وانادیوم در حضور 2 گرم بر لیتر از نمک سریم نیترات، pH برابر 4، زمان غوطه وری 25 دقیقه و در دمای محیط بالاترین میزان مقاومت به خوردگی را نشان داد. این میزان از مقاومت در برابر خوردگی (جریان خوردگی 0.026 میکروآمپر بر سانتی مترمربع و میزان امپدانس در فرکانس‌های پایین برابر با 85200 اهم.سانتی متر مربع)، نشان دهنده ی افزایش چشم گیر مقاومت به خوردگی زمینه ی آلومینیوم (جریان خوردگی 2.28 میکروآمپر بر سانتی مترمربع و میزان امپدانس در فرکانس‌های پایین برابر با 18510 اهم.سانتی متر مربع) با اعمال پوشش تبدیلی وانادیوم در حضور سریم نیترات است. همچنین در حضور افزودنی آدپیک اسید مقاومت به خوردگی زمینه ی فلزی زیاد شد. برای بررسی ویژگی‌های سطح پوشش تبدیلی وانادیوم در حضور افزودنی‌ها از آزمون‌های زاویه تماس آب، میکروسکوپ الکترونی روبشی و طیف سنجی پراکنش انرژی اشعه ی ایکس استفاده شد.

* سرابی، علی‌اصغر - دانشیار، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ممی زاده جانقور، لیلا - دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر روشن، شمیم - دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کلمات کلیدی: پوشش تبدیلی وانادیوم، سریم نیترات، آدپیک اسید، میکروسکوپ الکترونی روبشی، طیف سنجی امپدانس الکتروشمیایی، آلیاژ 2024آلومینیوم
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات