اثر عامل کمپلکس کننده بر مورفولوژی و مقاومت به خوردگی پوشش الکترولس نیکل-فسفر بر روی آلیاژ برنج

اثر عامل کمپلکس کننده بر مورفولوژی و مقاومت به خوردگی پوشش الکترولس نیکل-فسفر بر روی آلیاژ برنج

تاریخ انتشار: پنجشنبه، 1 آذر 1397، 18:57
1149

پوشش الکترولس نیکل فسفر از حمام سولفات نیکل بر روی آلیاژ برنج اعمال شد. اثر دو عامل کمپلکس کننده مانند (اسید استیک و اسید تارتاریک) بر روی رفتار مقاومت به خوردگی پوشش الکترولس نیکل فسفر با استفاده از پلاریزاسیون پتانسیودینامیک (DC) و آزمون طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) در محلول 3/5 درصد وزنی سدیم کلراید مورد مطالعه قرار گرفت. مورفولوژی سطح پوشش و ترکیبات عنصری نمونه‌ها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (FE-SEM) و طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس (EDS) بررسی شد. برای تعیین ساختار و آنالیز فازی نمونه‌ها از دستگاه پراش پرتو ایکس (XRD) استفاده شد. نتایج نشان می دهد که نرخ خوردگی نمونه‌های پوشش داده شده در حضور عامل کمپلکس کننده اسید استیک برابر با MPY 1/27 در مقایسه با نمونه بدون پوشش که برابر با MPY 2/63 می باشد. همچنین، مقاومت پوشش در حضور عامل کمپلکس کننده اسید استیک برابر با (kΩ.cm^2 (22/3 به دست آمد، در مقایسه با نمونه بدون پوشش که مقاومت آن برابر با (kΩ.cm^2 (3/46 است.

نرگس مهدوی، علی اصغر سرابی
کلمات کلیدی: عامل کمپلکس کننده، حمام الکترولس نیکل-فسفر، آلیاژ برنج، مورفولوژی، EIS
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات