اثر ناخالصی سوخت سنگین بر خوردگی داغ آلیاژ اینکونل 617

اثر ناخالصی سوخت سنگین بر خوردگی داغ آلیاژ اینکونل 617

تاریخ انتشار: یكشنبه، 2 تیر 1398، 08:45
2611

استفاده از سوخت‌های سنگین که حاوی ناخالصی هایی همچون گوگرد و وانادیم هستند می‌تواند از طریق مکانیزم‌ خوردگی داغ منجر به تخریب قطعات بخش داغ توربین‌های گازی شود. در این تحقیق اثر ناخالصی‌های گوگرد، وانادیم، پتاسیم، کلسیم و سرب موجود در سوخت سنگین بر رفتار خوردگی داغ آلیاژ اینکونل 617 بررسی شد. برای این منظور، آزمایش خوردگی داغ در دو دمای 700 و °C1000 در زمان‌های 8، 16، 24، 32 و 40 ساعت توسط ترکیبات مختلف شامل 60%Na2SO4+ 40%V2O5، 2%K2SO4+ 58%Na2SO4+40%V2O5، 1% CaCl2+ 2% K2SO4+ 57%Na2SO4+40%V2O5 و 0.2% PbCl2+ 1% CaCl2+ 2% K2SO4+ 56.8%Na2SO4+40%V2O5 انجام شد. ارزیابی به کمک اندازه گیری تغییرات وزن، مطالعه سطح و سطح مقطع نمونه‌ها بوسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی مجهز به آنالیزور EDS و بررسی پراش پرتو ایکس (XRD) محصولات خوردگی انجام شد. نتایج حاکی از عدم تاثیر گذاری ناخالصی‌های پتاسیم، کلسیم و سرب بر خوردگی داغ آلیاژ 617 بود. همچنین مشاهده شد که با افزایش مدت زمان خوردگی، وزن نمونه‌ها در دمای °C700 افزایش یافت. در حالیکه تخریب شدید ناشی از خوردگی داغ منجر به کاهش وزن در نمونه‌های خورده شده در دمای °C1000 بعد از 8 ساعت شد. تصاویر سطح مقطع نمونه‌ها در دمای °C700 دلالت بر وجود دو لایه متشکل از ترکیبات نمک و اکسید کروم داشت. از طرفی بررسی سطح مقطع نمونه‌ها در دمای°C1000، بیانگر وجود محصولات خوردگی متخلخل و عدم تشکیل لایه اکسیدی پیوسته روی سطح بود. آنالیز XRD نشان داد که محصولات خوردگی بوجود آمده در دمای °C1000 شامل اکسید نیکل (NiO)، اکسید کروم (Cr2O3)، سولفید نیکل (NiS)، سولفات کروم (Cr2(SO4)2) و اکسید کروم سدیم (Na2CrO4) است.

* صارمی - محسن - دانشگاه تهران، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد آدابی، محسن - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، رودهن، ایران عابدینی، مرتضی - دانشگاه کاشان، دانشکده فنی، گروه مهندسی متالورژی و مواد آماده، احمدعلی - دانشگاه تهران، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد قاسمی منفرد راد، حمیدرضا - دانشگاه تهران، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد کاظمی، مهدی - دانشگاه تهران، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد خدابخشی، میثم - شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا، کرج، ایران
کلمات کلیدی: ناخالصی سوخت سنگین، خوردگی داغ، اینکونل 617
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات