بررسی رفتار خوردگی آلیاژ منیزیمی AZ91 با پوشش پلیمری -ذرات تقویت کننده بغدادیت جهت کاربرد به عنوان کاشتنی استخوانی

بررسی رفتار خوردگی آلیاژ منیزیمی AZ91 با پوشش پلیمری -ذرات تقویت کننده بغدادیت جهت کاربرد به عنوان کاشتنی استخوانی

تاریخ انتشار: یكشنبه، 26 اسفند 1397، 23:10
1957

هدف اصلی از تحقیق حاضر اعمال پوشش پلیمری پلی کاپرولاکتون/کیتوسان-1% بغدادیت به روش غوطه‌وری بر روی آلیاژ AZ91 آندایز شده به منظور بهبود مقاومت به خوردگی، زیست فعالی و زیست سازگاری این آلیاژ است. نتایج حاصل از آزمون خوردگی نشان دهنده بهبود مقاومت به خوردگی وکاهش چگالی جریان خوردگی (کاهش 103 برابری) آلیاژ AZ91 آندایز شده در اثر اعمال پوشش پلیمری-سرامیکی است. همچنین اعمال پوشش پلیمری-سرامیکی منجر به افزایش زبری سطح از 02/0 ± 329/0 (AZ91) به 34/0 ± 792/7 میکرومتر شده است. به منظور ارزیابی توانایی تشکیل آپاتیت روی نمونه‌ها، از آزمون مایع شبیه ساز بدن (SBF) استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که تشکیل لایه آپاتیت روی سطح نمونه می‌تواند به عنوان معیاری از زیست فعالی در نظر گرفته شود.

* سلیمانی، دکتری، عضو هیات علمی، دانشگاه پیام نور، ایران، تهران عمادی، رحمت الله، استاد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
کلمات کلیدی: پوشش پلیمری، آلیاژ منیزیم، بغدادیت.
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات