انتخاب پوشش داخلی تجهییز نمکزدا با ارزیابی الکتروشیمیائی میزان خوردگی نفت خام شیرین

انتخاب پوشش داخلی تجهییز نمکزدا با ارزیابی الکتروشیمیائی میزان خوردگی نفت خام شیرین

تاریخ انتشار: سه شنبه، 7 اسفند 1397، 12:30
2016

در این پژوهش، اثرات خوردگی نفت خام شیرین، با انجام آزمایش‌های اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیائی، پلاریزاسیون تافل و نویزالکتروشیمیائی روی نمونه فولاد کربنی غوطه‌ور در آب خروجی از تجهییز نمکزدا در دماهای 25 تا 85 درجه سانتی‌گراد مورد مطالعه قرار گرفت. بر طبق نتایج آزمایش اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیائی بعد از 4 ساعت، مدول امپدانس در فرکانس 0.01 هرتز در دمای˚C25 معادل 1376 و در دمای˚C85 معادل Ohm.cm2 625 می باشد. تغییرات نسبتاً کم مدول امپدانس در دمای 25 و ˚C 85 می‌تواند بوسیله تشکیل فیلم کربنات آهن در سطح فولاد کربنی در دماهای بالاتر از C o60، در حضور گاز CO2 در نفت خام شیرین ایجاد شود. نتایج آزمایش پلاریزاسیون تافل نیز موید این است که نرخ خوردگی به ترتیب در دمای 25 و ˚C85، معادل 9/5 و MPY 7/10 است. نتایج ارزیابی نویز جریان در دماهای65 و ˚C85 نشان داد که سهم اتفاقات با فركانس پایین برای این نمونه‌های غوطه‌ور بیشتر می‌باشدكه نشان دهنده‌ی بروز خوردگی عمومی با توجه به تشکیل ناپیوسته فیلم کربنات آهن روی سطح فولاد کربنی است. تشکیل ناپیوسته فیلم کربناتی توسط تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نیز تائید شده است. سپس برای کنترل خوردگی داخل تجهییز، بهترین پوشش حفاظتی تجارتی مناسب، با توجه به نرخ خوردگی فولاد کربنی غوطه‌ور در آب خروجی تجهییز نمکزدا انتخاب شد. بدین منظور، آزمایش‌های اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیائی روی پوشش اپوکسی بدون حلال با هاردنرهای مختلف در سل غوطه‌وری ویژه و آزمایش چسبندگی انجام گرفت. هر چند هر سه پوشش اپوکسی بدون حلال می‌توانند مقاومت مناسب در مقابل خوردگی در دمای˚C80 را نشان دهند،اما از نظر مقایسه، عملکرد پوشش‌ اپوکسی با هاردنر فنلیک بهتر از پوشش‌ اپوکسی با هاردنر پلی آمینو آمید می‌باشد.

* رضایی، فرشته - استادیار، گروه پژوهش پوشش، پژوهشكدۀ حفاظت صنعتی، پژوهشگاه صنعت نفت اکبری نژاد، اسمعیل - استادیار، گروه پژوهش پوشش، پژوهشكدۀ حفاظت صنعتی، پژوهشگاه صنعت نفت
کلمات کلیدی: خوردگی، تجهیز نمكزدا، پوشش اپوکسی بدون حلال، ارزیابی‌های الکتروشیمیایی
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات