بررسی تاثیر اندازه دانه بر روی رفتار خوردگی فولاد API-5L-X70 درمحیط شبیه سازی شده خاک

بررسی تاثیر اندازه دانه بر روی رفتار خوردگی فولاد API-5L-X70 درمحیط شبیه سازی شده خاک

تاریخ انتشار: چهارشنبه، 9 خرداد 1397، 13:47
1307

در این پژوهش تاثیر اندازه دانه بر روی رفتار خوردگی فولاد API-5L-X70 توسط روش‌های الکتروشیمیایی مورد بررسی قرار گرفت. از 2 ورق فولادی با دو اندازه دانه‌ی متفاوت تولید شده به روش ترمومکانیکال استفاده شد. به منظور بررسی بیشتر عملیات حرارتی‌های آنیل و نرماله بر روی نمونه ی ریز دانه ترصورت گرفت و دسته ی دیگری از این نمونه‌ها درآب یخ و نمک کوئنچ شدند. با تغیر فاکتور زمان عملیات حرارتی طیف بیشتری از اندازه دانه بدست آمد. برای بررسی ساختار و اندازه دانه از تصاویر میکروسکوپ نوری و الکترونی و نرم افزار MIP Cloud بهره گرفته شد. با توجه به وجود ساختار‌های متفاوت، متوسط قطر دانه‌های فریت، فریت پلی گونال و بسته‌های مارتنزیت مورد بررسی قرار گرفت. برای ارزیابی رفتار خوردگی از آزمون‌های پلاریزاسیون خطی تافل و امپدانس الکتروشیمایی در محیط خورنده شبیه سازی شده خاک با pH خنثی استفاده شد. نتایج نشان داد که نمونه درشت دانه2647 با متوسط قطر دانه‌های فریتµm 9/18 رفتار خوردگی بهتری را نسبت به نمونه ریز دانه6530 با قطر متوسطµm 4/13 از خود نشان داده است. به طوری که نرخ خوردگی ازmpy 533/1 به mpy 358/1 کاهش یافته است. همین روند نیز در قطعات عملیات حرارتی شده به جز نمونه‌های سرد شده در هوا مشاهده شد. در این نمونه‌ها با افزایش اندازه دانه‌های فریت پلی گونال ازµm 62/23 به 79/31 چگالی جریان خوردگی از 116/1 به 194/2 میکرو آمپر بر سانتی متر مربع افزایش یافته است که می توان به دلیل رسوب زدایی ناخالصی‌ها و وجود گرادیان مشخص از عناصر آلیاژی باشد.

* فرزام، منصور دانشیار، گروه مهندسی ایمنی و بازرسی فنی، دانشگاه صنعت نفت، آبادان،ایران بنی اسد آزاد، فرزاد - کارشناسی ارشد، گروه مهندسی ایمنی و بازرسی فنی، دانشگاه صنعت نفت، آبادان، ایران
کلمات کلیدی: اندازه دانه، فولاد API-5L-X70، خوردگی، پلاریزاسیون خطی، امپدانس الکتروشیمیایی، عملیات حرارتی
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات