دستورالعمل نگارش مقالات بیستمین کنگره ملی خوردگی

دستورالعمل نگارش مقالات بیستمین کنگره ملی خوردگی

تاریخ انتشار: یكشنبه، 25 مهر 1400، 13:24
2131

با توجه به آن که در نظر است متن کامل مقالات پذیرفته شده در مجموعه‌ای مناسب منتشر شود، بنابراین به منظور هماهنگی در تدوین و چاپ مجموعه مقالات رعایت دستورالعمل زیر برای تهیه و ارسال مقاله الزامی است.

□ تذکر مهم: کنگره از پذیرش مقاله‌هایی که نویسندگان محترم آنها تمام یا قسمتی از این دستورالعمل را رعایت ننموده باشند معذور بوده و مقالات دریافتی بدون انجام داوری علمی در سامانه داوری عودت می‌گردند تا قالب آنها مطابق این دستورالعمل بازنگری شود.
□ تذکر مهم: هر مقاله تنها می‌تواند به یک ژورنال، کنگره یا کنفرانس ارسال شود. مقالاتی که به این کنگره ارسال شوند نباید قبلاً یا در حال حاضر به هیچ کنگره دیگری ارسال شده باشند.

الف) نحوه نگارش مقاله:
کلیات
□ لطفا مقالات ارسالی خود را براساس قالب کنگره که در قسمت پیوست‌های این صفحه آورده شده است تنظیم نمایید.
□ مقاله باید به دو شکل 1- فایل اصلی مقاله را بصورت word همراه با نام نویسندگان و 2- فایل pdf بدون نام نویسندگان ارسال نمایند.
□ برای ارسال مقالات خود بایست ابتدا در سایت ثبت نام کنید. سپس از محیط وب سایت برای بارگذاری فایل خود استفاده نمایید.
□ هر مقاله در 12 تا 15 صفحه تنظیم گردد.
□ از دستکاری فایل اعم از تغییر اندازه قلم و فاصله سطرها و ابعاد صفحه خودداری نمایید.
□ دبیرخانه کنگره از پذیرفتن مقالاتی که در قالب نمونه تنظیم نشده باشد معذور است.
□ لازم است تایپ مقاله‌ها صرفاً با نرم افزارهای word 2007 به بالا انجام شود.
□ از تایپ و درج شماره صفحه خودداری شود.
□ برای بیان مراجع در انتهای مقاله از این الگوهای استاندارد برنامه word استفاده شود و حتما نام نویسندگان، عنوان مقاله، سال و محل ذکر شود و برای سایر موارد حسب مورد اطلاعات کافی داده شود.
(به عنوان مثال می توانید از الگوی زیر استفاده نمایید): Paper: L. Smith, Control of corrosion in oil and gas production tubing, British Corrosion Journal, Vol. 34, No. 4, 1996, Pp. 247-253.
Book: S. Kou, Welding metallurgy, John wiley & sons, 2nd Ed., 2003.
Proceeding: A. Klein, Proc. Conf. Corrosion 83, NACE, California, 1983, Pp. 257-266.

ب) ساختار مقاله:
بخش‌های مقاله به ترتیب از این قرار می‌باشند:
□ عنوان
□ نام نویسندگان (آدرس نویسندگان و علامت ستاره برای مسئول مکاتبات به صورت بالانویس)
□ چکیده
□ واژه‌های کلیدی
□ مقدمه
□ مواد و روش تحقیق
□ نتایج و بحث
□ نتیجه گیری
□ تشکر و قدردانی (اختیاری)
□ مراجع
□ جداول، شکلها و نمودارها (به ترتیب و هر کدام بعد از متن یا پاراگراف مربوط به خودش)

ج) مشخصات ساختار مقاله:
□ چکیده (بیان هدف اصلی از انجام تحقیق و شرح مختصری از روش تحقیق و نتایج دریافت شده).
□ واژه‌های کلیدی (ارایه تعدادی از مهم‌ترین کلید واژه‌های فارسی مقاله).
□ مقدمه (تشریح موضوع، مرور کوتاه بر پژوهش‌های دیگران و بیان اهمیت پژوهش و دلایل انجام آن).
□ مواد و روش تحقیق (مواد مورد استفاده، آماده‌سازی، فعالیت‌های به انجام رسیده، تجهیزات و آزمون‌های اجرا شده).
□ نتایج و بحث (ارایه‌ی نتایج، دست‌آوردها و اهم یافته‌های پژوهش همراه با تجزیه و تحلیل آن‌ها).
□ نتیجه‌گیری (جمع‌بندی کوتاه از دست‌آوردها و یافته‌ی پژوهش).
□ تشکر و قدردانی (ارج نهادن به حمایت‌های برخی افراد یا سازمان‌ها در به ثمر رسیدن یک پژوهش).
□ مراجع (به ترتیب ارجاع شده در متن و براساس الگوی ارایه شده در این دستورالعمل، مراجع معرفی می‌شوند).
جدول، نمودار و شکل (ارایه جداول و شکل‌ها که به اثبات و درک بیشتر موضوع پژوهش کمک می‌کند).

درج مطلب: 1400/06/02 بروزرسانی: 1400/07/25 حجت عباسیان
همه خبرها
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات