بررسی رفتار خوردگی داخلی در خطوط لوله انتقال نفت خام مجموعه تفكیك گرهای سرچاهی شركت بهره برداری نف و گاز گچساران با بهره گیری از استانارد nacesp0208

بررسی رفتار خوردگی داخلی در خطوط لوله انتقال نفت خام مجموعه تفكیك گرهای سرچاهی شركت بهره برداری نف و گاز گچساران با بهره گیری از استانارد nacesp0208

تاریخ انتشار: شنبه، 11 اردیبهشت 1400، 08:56
289

در این مقاله به بررسی رفتار خوردگی داخلی در خطوط لوله انتقال نفت خروجی مجموعه تفكیك گرهای سرچاهی تا واحدهای بهره برداری شركت بهره برداری نفت و گاز گچساران بر اساس اطلاعات و داده‌های جمع آوری شده میدانی و فرآیندی و انطباق این داده‌ها با توصیه‌ها و موارد ذكر شده در استاندارد NACE SP0208 كه در خصوص ارزیابی مستقیم خوردگی داخلی خطوط لوله انتقال نفت خام می باشد پرداخته شده و پس از تجزیه و تحلیل صورت گرفته راهكاری برای كاهش نرخ خوردگی داخلی در این خطوط لوله ارایه شده است.

علیرضا رعیتی /راضیه شهریاری
کلمات کلیدی: خطوط لوله انتقال نفت خام، تفكیك گر سرچاهی،خوردگی داخلی، توپكران و توپكگیر
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات